Meddelelser

17.12.20
Resultat af årets sidste Vandanalyse på ledningsnettet

Vandværket har dags dato modtaget årets sidste analyserapporter for vandkvaliteten på ledningsnettet.
Rapporten viser at voresdrikkevand fortsat overholder alle parametre.
Husk du kan se alle de seneste rapporter under menuen Information -> Vandkvalitet -> Seneste Vandanalyser.
Eller klik her.

-

10.12.20
Covid-19 forholdsregler
Som det er alle bekendt er vi igen ramt af et "lock-down" for at forebygge smitte med Covid-19. Det gælder pt. 69 kommuner, og Halsnæs kommune er een af disse.
Det har betydet at bestyrelses- og bygherremøderne nu har været eller bliver aflyst. Nogle af de væsentligste til og møder gennemføres med begrænset deltagerantal (i det fri) og endelig gennemføres flere møder som videomøder.
Ingen yderligere forsinkelse af byggeri
Heldigvis har det ikke betydet yderligere forsinkelser i byggeriet af vores nye vandværk, og vi håber at bygningen er "lukket", så langt som det er muligt, inden jul. Der vil dog stadig være et stort "hul" i gavlen som blot dækkes let. Hullet skal i brug i løbet af årets første måneder, når filtre og rentvandstanke skal køres  ind i bygningen. Når det er sket vil galvhullet blive lukket.
Her er et billede af bygningen som den stod igår. - Foto: Bestyrelsesmedlem Ole Max Olsen.

27.11.20
Nyt om vandværksbyggeriet

Husk at du løbende kan følge med i byggeriet at vores nye vandværk.
Klik på linket herunder eller find punktet under menuen Information -> Nyt vandværk
Link til information om nyt vandværk.

-

4.10.20
Referat fra GENERALFORSAMLING og konstituering af bestyrelsen

Refertatet fra generalforsamlingen er nu godkendt af bestyrelsen  og dirigenten.
Du kan læse referatet under menuen Vandværket -> Generalforsamling.
Tilsvarende er referatet fra bestyrelsens første møde efter generalforsamlingen godkendt og dette referat kan du tilsvarende læse under menuen Vandværket -> Referater.

-

30.9.20
1. spadestik
Nu starter byggeriet af vores nye vandværk.
I dag har vi taget 1. spadestik med overværelse af pressen og alle involverede.
Vi indleder i uge 41 arbejdet med at sænke grundvandsspejlet, så der kan graves ud til en 2 m dyb sandpude, hvorefter der skal støbes fundamenter og terrændæk.
Grundvandssænkningen vil blive fulgt meget nøje med løbende tilsyn, pejlinger og fotoregistrering af de nærmeste huse - op til 75 meter fra byggefeltet.

Læs meget mere om byggeriet under Information -> Nyt vandværk

Foto: Anders Nordstrand, Halsnæs Avis

-

9.9.20
GENERALFORSAMLING og konstituering af bestyrelsen
Vandværkets ordinære generalforsamling blev gennemført søndag den 6. september 2020.
Kun 16 stemmeberettigede andelshavere var mødt.
Det blev en hyggelig og konstruktiv forsamling som samlet tog bestyrelsens beretning til efterretning og godkendte derefter det reviderede rfegnskab for 2019.
Derudover blev bestyrelsens forslag til budget og takster for 2021 taget til efterretning.

Ved punktet vedr. valg til bestyrelsen blev Susanne Lindow og Ole Max Olsen genvalgt.
Som suppleanter besluttede generalforsamlingen at øge dette til 2 suppleanter, hvor Poul Woodall blev genvalgt og dermed er 1. suppleant, mens Tanja Vestermann blev valgt som ny 2. suppleant.

Til folkevalgt revisor blev Rud Christiansen genvalgt og Sverre Barfoed blev valgt som ny revisorsuppleant.

-

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen gennemført konstituerende møde.
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
 - Formand: Susanne Lindow
 - Næstformand: Gunner Bundgaard
 - Kasserer: Mogens Juul
 - Bestyrelsesmedlem: Ole Max Olsen
 - Bestyrelsesmedlem: Thomas Lind

Forretningsfører Kim Snekkerup er udpeget til bestyrelses sekretær.
Det er formand og kasserer der fremover tegner andelsselskabet.
-
Referat fra møderne er endnu ikke færdig redigeret og godkendt - men så snart de er færdige kan du læse dem under punktet "Vandværket" hhv. generalforsamling og referater.

-

30.8.20
Husk GENERALFORSAMLING på søndag den 6.9.20 kl. 10
Vandværkets ordinære genralforsamling - som normelt holdes ultimo juni - blev udsat på grund af smittefaren med Covid-19.
Det blev samtidig besluttet at gennemføre generalforsamlingen søndag den 6. september 2020 kl. 10.
Generalforsamlingen afholdes på Melby Skole, Blok B - idet skolen efterfølgende har udlånt hallen / hallens cafteria til  et stævne.
På grund af ændringen i lokalitet vil der blive skiltet ved indkørslen til Blok B - lige efter indkørslen til selve Melby Hallen - første indkørsel til højre.

På gensyn  til en spændende generalforsamling, hvor bestyrelsen bl.a. vil fremlægge det færdige skitseprojekt for bygningen af det nye  vandværk.

-

13.8.20
Ferielukning af kontoret
Vandværkets forretningsfører holder ferie fra den lørdag den 15.8. t/m tirsdag den 26.8.2020
Sekretariatet er derfor  LUKKET i denne periode.
Har du spørgsmål eller ændringer / ejerskifte eller lignende er du velkommen til at sende en mail til vandværket på asserbobyvandvaerk@mail.tele.dk
Du kan også indtale en  besked på telefonsvareren.
Alle henvendelser vil blive besvaret så hurtigt som muligt fra den 27. august.
Akutte henvendelser (brud på ledning og lignende) kan fortsat ske direkte til vores døgnvagt på 47742268,

-

20.7.20
Dispensation fra lokalplan
Halsnæs Kommune har nu meddelt os dispensation fra den eksisterende lokalplan.
Dispensationen er givet ifølge planlovens § 19.
Der skal søges om byggetilladelse til byggeriet – samt evt. andre nødvendige tilladelser.
Dispensationen er gældende i 3 år fra dato, og bortfalder uden videre, hvis den ikke er udnyttet inden da.

Du kan læse afgørelsen ved at klikke her.

-

10.7.2020 kl. 9:20
LUKNING af vandforsyningen på Kastanievej og eventuelle sideveje

På grund af brud på hovedforsyningsledningen på Kastanievej er vandværket nødt til at lukke for vandforsyningen på vejen. Det berører måske også sideveje som f.eks. Carl Sørensensvej. Vi ved endnu hvor længe reparationen vil vare.
Vi gør samtidig opmærksom på at vandet ved genåbning kan være misfarvet og råder husstande på strækningen om at skylle ledning  og vandinstallationer i 5 minutter første gang der åbnes for vandet efter genåbningen.

kl. 12:00
Det var heldigvis ikke så slemt, så kl. ca. 11:40 kunne vi genåbne for vandforsyningen i området. Vi beklager de gener manglende vand har medført.Det var heldigvis ikke så slemt, så kl. ca. 11:40 kunne vi genåbne for vandforsyningen i området. Vi beklager de gener manglende vand har medført.Det var heldigvis ikke så slemt, så kl. ca. 11:40 kunne vi genåbne for vandforsyningen i området.
Vi beklager de gener manglende vand har medført.

-

30.6.20
Høring, dispensation fra lokalplan
Halsnæs Kommune har nu sendt vores dispensationsansøgning om ganske små afvigelse fra den eksisterende lokalplan i høring hos naboer og genboere til vandværket.
Kommunen skal have eventuelle bemærkninger senest 15. juli 2020
Vi skal i den forbindelse opfordre alle, der har spørgsmål eller kommentarer til vores planer om et nyt vandbehandlingsanlæg / ny bygning om at rette henvendelse til vandværket. Så vil vi efter bedste evne forsøge at svare på disse.
Du kan læse høringsbrevet ved at klikke her.

-

27.6.20
Aftale Nyt vandværk
Torsdag den 25. juni 2020 underskrev bestyrelsen endelig aftale med den totalentreprenør, der havde vundet vores udbudsrunde. Du kan læse mere om forberedelserne, se projektmateriale m.v. i menuen Information -> Nyt vandværk.
Totalleverandøren bliver det anerkendte firma Silhorko-Eurowater A/S fra Stilling ved Skanderborg.
Silhorko har også en afdeling i Hillerød.
Du kan læse mere om vores leverandør af vandværkets nye vandbehandlingsanlæg på deres hjemmeside https://www.silhorko.dk/om_silhorko.aspx

-

25.6.20
HUSK, ordinær generalforsamling er udsat
Husk at vores ordinære generalforsamling - som traditionelt ville have været på søndag den 28.6.2020 - er udsat til søndag den 6. september 2020 på grund af regeringens og sundhedsmyndighedernes retningslinjer om forsamlinger i forbindelse med smittefaren med Covid-19.
Indkaldelse med dagsorden, beretning, regnskab 2019 samt budget / takstblad 2021 er udsendt primo juni som beskrevet i vedtægterne.
Du kan også finde alle oplysningerne her på hjemmesiden.

-

13.6.20
Vi har i dag (lørdag den 13.6.20) haft lukket for vandet i ca. ½ time fra ca. 12:20.
Vi var nødt til at lukke for hele vandforsyningen, da der var én der gravede en hovedledning over på Brødemosevej.
Mens vi foretog en nød-reparation var vi nødt til at lukke.
Vi beklager det skete, men det kan jo ske.
Da der er tale om et brud – på en lørdag (hvor vi normalt har fri) - har vi desværre ikke kunnet opdatere denne hjemmeside samt vores facebookgruppe før nu.
Vi håber det alligevel bliver en rigtig god lørdag / weekend for alle vores forbrugere.

-

16.5.20
Generalforsamlingen er udsat

På grund Corona / Covid-19 smittefare og regeringens / sundhedsmyndighedernes forholdsregler om afstand samt forsamling i større grupper har bestyrelsen nu  besluttet at udsætte vores ordinære generalforsamlingen der tidligere var fastlagt til den 28. juni 2020. 
Generalforsamlingen gennemføres i stedet for den 6. september 2020 kl. 10:00.
Det vil fortsat være på Melby Skole og vi har pt. reserveret Melby Hallens cafeteria.
Bestyrelsen har samtidig besluttet at vi - som tidligere - udsender indkaldelse til generalforsamlingen med beretning og regnskab for 2019, samt budgetforslag og takster for 2021 primo juni måned.
Derudover vil man allerede nu kunne læse indkaldelsen / beretningen og regnskab 2019 her på hjemmesiden.
Bestyrelsen forbeholder sig fortsat ret til at aflyse/udsætte generalforsamlingen yderligere, hvis det skønnes nødvendigt.
Følg med her på vores hjemmeside www.asserbobyvandvaerk.dk 

-

14.4.20
Husk at skylle installationer efter en periode med stillestående drikkevand

Vandværket vil på det kraftigste opfordre alle (især institutioner og lignende) hvor der ikke har været brugt vand i en periode til, at vandinstallationerne i ejendommen bliver skyllet grundigt igennem, inden man bruger vandet i husholdningen.
Vi har erfaring for at både Kimtal og Coliforme bakterier udvikler sig forholdsvis hurtigt i stillestående vand og jo varmere det er - jo hurtigere går det.
Følg vejledningen:
Når vandet har stået stille i installationer i en periode, kan bakterier opformeres. Derfor er det meget vigtigt, at alle installationer på især skoler, institutioner og café og restauranter skylles grundigt igennem, før vandet bliver taget i brug efter nedlukningen.

-

27.3.20
Coronavirus og drikkevand

Miljøstyrelsen har rådført sig med Styrelsen for Patientsikkerhed som har foretaget en sundhedsfaglig risikovurdering i forhold til håndtering af drikkevand, spildevand, badevand og svømmebade i Danmark, i relation til COVID-19, med det formål, at mindske spredning af COVID-19 i samfundet.
Forholdsregler i relation til COVID-19 i forbindelse med drikkevandsforsyning kan du læse veds et Klik her

-

20.3.20
Rykker for indbetaling af vandafgifter

Der er dags dato udsendt rykkerskrivelse til ca. 60 andelshavere, hvor vi endnu ikke har registreret indbetaling af vandafgifterne.
Der er pålagt et rykkergebyr jvnf. vores takstblad (pt. 95,00 kr.)
Vi understreger, at der ved fortsat manglende indbetaling, sender vi et lukkevarsel, hvor vi efter ca. 10 dage lukker for vandforsyningen til ejendommen, indtil afgifter og gebyrer er betalt.
Ved en lukning for vandforsyningen pålægger vi både et lukke-/genåbningsgebyr og vores udgifter til VVS-installatør for at udføre opgaven  (pt. ca. 2.500 kr.) - se vores takstblad.

Bestyrelsen anbefaler at regningen fra vandværket tilmeldes betalingsservice, så denne procedure kan undgås - og man samtidig sparer nogle udgifter, der kan blive voldsomt stor, selvom vandafgifterne skulle være forholdsvis små.
Man kan tilmelde sig Betalingsservice fra denne hjemmeside (se øverst).

-

16.3.20
Lukning for vandforsyning på Tørvelodsvej
På grund af et vandbrud på Tørvelodsvej lukker vi for vandet i morgen tirsdag den 17.3.20 fra kl. 8:30 til ca. kl. 12
Alle huse på Tørvelodsvej og Gøgevej samt sideveje på højre side (Kløverstien, Dalstien, Anemoevænget, Solkrogen, Solstien og Vedamsvej - samt Hyldestien) vil blive berørt af lukningen.

Vi beklager de gener som lukningen vil medføre

-

12.3.20
Coronasituationen - vores beredskab

I forlængelse af regeringens beslutning om skærpede forholdsregler for at undgå smittespredning af Coronavirus (Covid-19) skal vi oplyse, at vandværkets drift fortsættes uden større ændringer, MEN selvfølgelig med et vågent øje på de forholdsregler der skal iagttages når der er behov for at samles eller mødes med andelshavere.

Vandværkets tekniske drift fortsættes, men der bliver ingen adgang til vandværkets produktionsapparat uden beskyttelsesdragt eller lignende - og selvfølgelig kun i tilfælde hvor det er nødvendigt.

Administration og kontakt til forbrugerne fortsætter uændret - elektronisk.

Bestyrelsen nedsætter al mødeaktivitet til et minimum, og vi arbejder på at nogle møder evt. kan klares ved videokonferencer eller på anden måde. Er det nødvendigt at mødes iagttages alle sundhedsstyrelsens anbefalinger ved afvikling af mødet.
Generalforsamlingen er først planlagt til søndag den 28. juni og vi håber at situationen er bedre til den tid. Er den ikke forbedret skal andelshaverne være forberedte på, at den bliver aflyst - uanset hvad vedtægterne foreskriver.

Sidst gennemgås alle vores beredskabsplaner for at sikre, at vi er forberedte, hvis der kommer flere forholdsregler.
Så vi også i denne situation kan sikre rent drikkevand til alle vores forbrugere.

PAS PÅ JER SELV - VI PASSER PÅ DRIKKEVANDET. 

-

25.2.20
SMS besked fra vandværket

Vi har idag udsendt SMS til de forbrugere, der er tilmeldt denne service.
Beskeden beder dig - som forbruger - at aflæse tælleren på din vandmåler og sammenligne denne med den aflæsning vi har opgivet på den årsopgørelse som vi netop har udsendt.
Årsopgørelsen vil fremgå af meddelelsen fra Betalingsservice, hvis du er tilmeldt denne service - og ellers har du modtaget opgørelsen pr. brev.
Hvis tælleren på din måler er identisk eller lidt over (2 mdr.s forbrug) er alt OK, og du behøver ikke at foretage dig noget.
Hvis du synes der er noget galt beder vi dig om at kontakte vandværket.

-

12.2.20
Årsopgørelserne for 2019 - aconto 2020 er nu sendt ud

Hvis man er tilmeldt Betalingsservice finder man årsopgørelsen direkte på meddelelsen fra PBS, som udsendes omkring den 23. februar.
Hvis man ikke har tilmeldt betalingen Betalingsservice vil årsopgørelsen komme med brev og et indbetalingskort.
Betalingsfristen for alle opgørelserne er som sædvanlig fastsat til den 5. marts.

Kontrol af din vandmåler:
Øverst på årsopgørelserne er angivet måleraflæsningerne henholdvis fra 31.12.2018 og 31.12.2019.
Har der været ejerskifte i løbet af 2019 er slut / startdato angivet som den overtagelsesdato ejerskiftet fandt sted.
har der været målerudskiftning i løbet af 2019 er der udover målerstanden på den nye måler også angivet forbrug på den gamle måler. 

Vi opfordrer stadig alle vores andelshavere til at kontrollere disse måleroplysninger og sammenligne med tælleren på ejendommens måler.
Målerens tæller skulle gerne vise det samme eller mere (svarende til forbruget) som det der er angivet på årsopgørelsen.
Viser tælleren på måleren meget mere end det der er angivet på årsopgørelsen, kan der være et problem med målerens radiomodul, som betyder at vi modtager et for lavt tal og derfor afregner for lidt i forhold til det faktiske forbrug.
Hvis der er uoverensstemmelse med aflæsningerne eller er man bare i tvivl, så beder vi jer kontakte vandværket. 

-

10.2.20
Nyt vandværk, om forberedelsesfasen

Læs om forberedelserne til udbud for bygningen af nyt vandværk.
se under menuen: Information -> Nyt Vandværk eller klik her.

-

8.2.20
Generalforsamling 2020

Vandværkets bestyrelse har besluttet at årets ordinære generalforsamling gennemføres
Søndag den 28. juni 2020 kl. 10.
Stedet er ændret til Melby Skole Blok B, hvor vi har fået stillet et velegnet lokale til rådighed.
Ønsker du at deltage i generalforsamlingen så sæt allerede nu kryds i kalenderen denne dag.

-

15.1.20
Måleraflæsninger til årsopgørelserne

Vandværkets tilsynsførende har nu aflæst samtlige 1500 vandmålere i vores forsyningsområde.
Efter en gennemgang af aflæsningerne fandt vi ca. 110 målere, hvor radiomodulet formodentlig er stoppet med at sende korrekt målerafstand til vores IT-system.
Vores tilsynsførende med gode hjælpere har derfor de 2 sidste dage kørt området igennem og foretaget en manuel kontrolaflæsning af disse målere, og denne aflæsning vil herefter ligge til grund for årsopgørelse til disse andelshavere.

Bestyrelsen vil efterfølgende drøfte om vi nu skal tage konsekvensen og skifte til anden type vandmåler, eller om vi skal fortsætte med at udskifte vandmålerne med en ny af samme mærke, men hvor leverandøren dels har ændret i kvaliteten (fejlen er rettet) og at målerne leveres uden omkostninger for vandværket.

Vi opfordrer stadig alle vores andelshavere om at kontrollere den kommende årsopgørelse endnu engang.
Er den oplyste målerstand på årsopgørelsen i overensstemmelse med den målerstand jeres vandmåler viser.
Er man i tvivl beder vi jer kontakte vandværket. 

-

13.1.20
Opfølgning Indbrud / tyveri på sekretariatet

Vandværkets sekretariat er nu ved at være genetableret i normal drift.
Det foregår dog via en midlertidig PC indtil vi får leveret en ny - med fagprogrammerne - men vi har med møje og besvær fået adgang til vores mail (Webmail vis Yousee) og har svaret på alle de forespørgsler, der var sendt til os, i vores "nedetid".

Det gælder fortsat, at vores andelshavere, samarbejdspartnere og/eller leverandører, der har fremsendt mail / forsøgt at kontakte os i perioden fra 30.12.19 - 10.1.20 og endnu ikke har hørt fra os bedes kontakte os igen.

Vi beklager de gener dette indbrudstyveri har medført.

-

23.12.19
Glædelig jul og godt nytår

Vandværkets bestyrelse og personale ønsker hermed alle vores andelshavere, leverandører og samarbejdspartnere en GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR.

Vi takker for et godt samarbejde gennem hele 2019, som har været et begivenhedsrigt år på både godt og ondt.
Der har været en række udfordringer med bl.a. måleraflæsningerne, hvor vi konstaterede fejl på flere af vandmålernes radiomoduler og vi har med mellemrum været udfordret på fund af coliforme bakterier i individuelle husstande, men hver gang har vi ved flere analyser konstateret at det var enkeltstående tilfælde og at vandværket leverede rent drikkevand, der på alle måder lever op til kvalitetskravene.
Så flere hovedbrud og mere arbejde, men vi har løst udfordringerne og håber at alle fortsat er meget tilfredse med driften.

Og så blev 2019 også året der blev skelsættende for det virkelig gode, at generalforsamlingen i juni godkendte bestyrelsens fortslag om at bygge et helt nyt vandværk til erstatning for det nuværende ca. 75 år gamle vandværk, som efterhånden var blevet temmelig "slidt".

Nu forventer vi at 2020 bliver et lige så godt, konstruktivt og positivt år, hvor vi med et nyt vandværk rykker op i "1. division" m.h.t. vandværksdrift og dermed en fortsat levering af drikkevand i en super kvalitet. 

  til jer alle.

-

18.12.19
Udskiftning af vandmålere / Årsaflæsning 31.12.2019
Udskiftningen af vandmålere med defekte radiomoduler fortsætter i denne uge.
Hvis vi ikke når samtlige målere er vi opmærksomme på at de målere der endnu ikke er skiftet skal aflæses manuelt.
Det gør vandværket uden beregning, så er du andelshaver som er ramt af problemet med et defekt radiomodul, behøver du altså ikke at foretage dig noget i forbindelse med årsskiftet.

Vi beder dog alle være opmærksomme på at aflæse vandmåleren manuelt (ca. ved årsskiftet) og senere kontrollere aflæsningen med den aflæsning vandværket oplyser på årsopgørelsen (der udsendes i februar - se evt. Betalingsservice).

-

3.12.19
Sekretariatet er flyttet

Vandværkets sekretariat holder nu til på Liselejevej 27 B, Liseleje.
Flytningen er forløbet helt efter planen, men der er opstået et problem med at svare på mail. TDC Erhverv er på opgaven og vi forventer at denne udfordring er løst i løbet af dagen.
Vi vil nu igen besvare alle henvendelser på mail og telefon så hurtigt, det kan lade sig gøre.
Telefonnummeret er uændret 47742266 og der er en telefonsvarer som kan modtage din besked.
Hvis du indtaler telefonnummer og forbrugsadresse, vil du blive ringet op så hurtigt det kan lade sig gøre.

-

25.11.19
Sekretariatet flytter

Vandværkets sekretariat flytter den 1.12. fra Nyvej til Liselejevej 27 B.
I den forbindelse holder sekretariatet lukket fra torsdag den 28. november til/med søndag den 1.12.2019
Herefter vil alle henvendelser på mail og telefon igen blive  besvaret så hurtigt, det kan lade sig gøre.
Telefonnummeret er uændret 47742266 og der er en telefonsvarer som kan modtage din besked. Hvis du indtaler telefonnummer, vil du blive ringet op så hurtigt det kan lade sig gøre.

-

11.11.19
Udskiftning af vandmålere med defekte radiomoduler
Vandværket har nu indledt udskiftningen af de mere end 60 vandmålere, hvor vi har konstateret en fejl i radiomodulets funktion.

-

10.11.19
Aftale om vandmålere med defekte radiomoduler

Vandværket har nu indgået aftale om håndteringen af udfordringen med de målere, hvor vi har konstateret at radiomodulerne er stoppet med at sende den korrekte måleraflæsning til vandværket.
Bestyrelsen er tilfredse med aftalen og har derfor besluttet at vandværket nu udskifter samtlige vandmålere hvor problemet er konstateret eller hvor der er mistanke om radiomodulet er stoppet.
I den forbindelse vil vi kontrolaflæse samtlige vandmålere og sammenligne med tidligere aflæsninger, for at forsøge at "fange" flere målere, hvis vi ikke pt. har opdaget dem alle.

-

30.10.19
Udfordring med Coliforme bakterier

Vandværket har ved seneste vandanalyse på drikkevandet i ledningsnettet konstateret enkelte coliforme bakterier i en ejendom, mens der IKKE findes denne forurening i vandprøverne på afgang fra vandværket.
Vi har efterfølgende taget en række nye prøver og kan nu konstatere at det er individuelt i den enkelte ejendom, om der er forurening med disse Coliforme bakterier.
Se analyseresultaterne under Vandkvalitet.

Udfordringen er tydeligt om efteråret og med stillestående vand i ledningsnettet.
Så har du en ubeboet ejendom eller har du været bortrejst i en periode anbefaler vi at du - første gang du skal bruge vand - lader et par vandhaner løbe i 5-10 minutter.
Herefter har du igen helt rent vand som vi leverer det fra vandværket.

-

17.10.19
Hjemmesiden er nu helt på plads

Så er de sidste udfordringer med hjemmesiden løst, og den fungerer nu som tidligere.
Der er derfor uploadet både referater fra bestyrelsesmøderne samt analyserapporter fra de gennemførte kontroller af vandkvaliteten de sidste måneder.

-

1.10.19
Hjemmesiden er genetableret

Vandværkets hjemmeside - som du netop ser på - har været ude af drift siden 13.9.-24.9.2019.
Årsag og resultat er beskrevet den 24.9.2019 (herunder)
Nu er hele hjemmesiden genopsat - men dog i en lidt anden form.
Imidlertid kan I genfinde alt på den "gamle plads".

Vi kan dog stadig ikke uploade dokumenter, så I må væbne jer med tålmodighed og afvente f.eks. referater fra bestyrelsesmøderne. Vi skriver her når der igen kan findes nye dokumenter på siden.

Hvis I støder på problemer mm. beder vi jer om at kontakte sekretariatet på mail, hvorefter vi vil rette og finde løsninger.

-

24.09.19
Hjemmesiden har været "nedlagt"

Vandværkets hjemmeside - som du netop ser på - har været ude af drift siden 13.9.2019. Årsagen er at den server hos Rambøll, hvor hjemmesiden hostes, har været udsat for et hacker-angreb og at Rambøll af sikkerhedsmæssige årsager derfor valgte at lukke for adgang til serveren.
Sikkerheden er nu genetableret og hjemmesiden er flyttet til nyt format.
Det betyder at vores tidligere design er væsentligt ændret og du måske skal lede lidt efter de oplysninger du søger. Vi kan dog oplyse at alle tidligere informationer og muligheder er intakte, og der er ikke "stjålet" personoplysninger fra hjemmesiden.
Vandværket og Rambøll beklager generne og vil arbejde på at bringe hjemmesiden op på normal standard i løbet af den kommende uge.

-

01.09.19
Check din vandmåler
I forlængelse af vandværkets (og en række forbrugeres) udfordringer med radiomoduler på vandmålerne skal bestyrelsen opfordre jer alle til at aflæse vandmålerne på målerens display og sammenligne målertallet med et seneste målertal (31.12.2018) på årsopgørelsen.
Hvis målertallet på vandmåleren fratrukket seneste aflæsning viser væsentligt højere forbrug end jeres normalforbrug, så beder vi jer snarest om at kontakte vandværket, så vi sammen kan forebygge ubehagelige økonomiske overraskelser på en senere årsopgørelse.
Vandværket er nu helt sikre på at vandmålernes tekniske måler viser korrekt forbrug, medens fejlen (hvis der er en fejl) ligger i radiomodulets registreringer og dermed den elektroniske aflæsning.

-

14.08.19
Udtalelse fra leverandøren Wavin vedr. lægning af forsyningsledninger
Vandværket har dags dato modtaget en udtalelse fra producenten (Wavin) af forsyningsledninger som andelshaveren henviser til vedr. metoden for lægning af forsyningsledninger. Udtalelsen er kommet på baggrund af autoriseret vvs-installatører i Asserbo Vandværk som fejlagtigt er nævnt i andelshaverens læserbrev.

Wavin udtaler: 

”Har læst avisartiklen.

 

Så vidt jeg kan læse ud af artiklen er der ikke noget at bekymre sig over i den aktuelle sag. 
Kappen er tænkt som en ekstra beskyttelse specielt under transport og installation, man kunne næsten sammenligne den med en god emballering af produktet.
Herudover er SafeTech røret produceret i et PE100RC materialer, som har forbedrede egenskaber i forhold til punktbelastninger.

Det at kappen ikke er skåret pænt af, men er ”revet af” har ingen betydning for samlingens kvalitet og dermed levetid”.
-

Udtalelsen er sammen med nedenstående information (af 9.8.) dags dato sendt til Halsnæs avis, sammen med en kritik af, at avisen har trykt læserbrevet, uden at give vandværket mulighed for at svare.

Halsnæs avis har kvitteret og meddelt at vandværkets svar / informationer bliver bragt i både den elektroniske og den trykte avis.

 

-

 

09.08.19

Information til vores andelshavere / forbrugere vedr. henvendelse om vandværkets lægning af forsyningsledninger / vandspild og forurening (gul farvet vand)
Vandværket har 21. juni modtaget henvendelse fra andelshaver vedr. metoden for lægning af forsyningsledninger.
Denne henvendelse er selvfølgelig besvaret direkte.
Men nu har andelshaveren valgt at fremsende ny henvendelse som også er sendt til Lokalavisen.
-
Vandværkets bestyrelse har derfor nu valgt at bringe de seneste henvendelser og bestyrelsens svar her på  hjemmesiden.
Du kan læse henvendelserne ved at klikke her:
  - Mail af 21. juni.
  - Mail af 5. august.

Vandværket informerer i den forbindelse om:

 • at Asserbo By Vandværk (herefter ABV) selvfølgelig tager alle henvendelser vedr. drikkevandet mm alvorligt, og vi forsøger altid via dialog med andelshaverne, at udrede problemer og/eller misforståelser til alles tilfredshed.
 • at ABV udskifter gamle jern og eternitrør med nye PE-rør for at mindske vandspildet, som for år tilbage var et stykke over 20%. Vi har gennem årene udskiftet ca halvdelen af vores forsyningsnet, og vandspildet er nu (2018) ca 11%. Det er bestyrelsens ambition, at spildet skal sænkes yderligere. Udskiftningen er besluttet på baggrund af en generalforsamlingsbeslutning og den godkendes løbende på de årlige generalforsamlinger.
 • at ABV allerede i august 2018 har modtaget andelshaverens første henvendelse ang. lægning af nye drikkevandsledninger, hvor han konstaterede en kappe afrevet med en ujævn skrå kant, som han mener, kan give risiko for utæthed i selve røret.
  I denne henvendelse var der endvidere påstand om, at nogen havde trykket gammelt rustent vand tilbage i ledningsnettet.
  Henvendelsen er selvfølgelig besvaret og siden da har vi ikke hørt fra andelshaveren.
 • at Vandværket heller ikke hverken dengang eller i den efterfølgende periode har hørt om rustent vand eller lign. fra andre andelshavere i vores forsyningsområde og at alle vores analyser viser, at drikkevandet overholder alle de af myndighederne fastsatte grænseværdier.
 • at ABV (på baggrund af ovenstående) har rettet henvendelse til den autoriserede VVS installatør, som lægger de nye rør, Rambøll m.fl. for at få en udtalelse om arbejdets kvalitet. Fra alle de adspurgte har vi fået den tilbagemelding, at kappen på forsyningsledningen ikke har betydning for rørets tæthed. Kappen beskytter mod sten i jorden. Rørene er svejset sammen efter fabrikantens anvisning, dvs. på den godkendte måde. Langt de fleste forsyningsrør i ABV's forsyningsområde lægges i øvrigt i den bløde sandjord i vores område. Det kan desuden tilføjes, at rør med en diameter mindre end 63 mm er helt uden beskyttelseskappe.

Andelshaveren mener desuden, at den gullige farve i drikkevandet kan skyldes "tryk baglæns" ind i drikkevandet fra andre kilder end fra vandværkets boringer. Den teori afviser ABV. Den gullige farve skyldes humus fra jorden i Brødemose Skov, hvor en af vandværkets boringer er. 

Farvetallet i drikkevandet fremgår af resultaterne af de vandanalyser, som ABV kontinuerligt gennemfører. Farvetallet svinger omkring grænseværdien. Alle analyseresultater kan ses på vandværkets hjemmeside, hvilket vi har gjort andelshaveren opmærksom på.
Den eneste større virksomhed, der er tilsluttet vandværkets forsyningsnet, er Melby Renseanlæg, og her er det selvfølgelig sikret med kontraventiler og luftgab, således at sammenblanding af drikkevand og spildevand ikke kan ske. Dette kan heller ikke ske under almindelige og lovlige forhold hos den enkelte forbruger.

 

ABV har tilbudt andelshaveren at udtage en vandprøve til analyse i hans ejendom, næste gang der udtages vandprøver på ledningsnettet. Et sådant tilbud vil altid stå åbent, hvis der er andelshavere der mener der er problemer med deres drikkevand.

 

-

 

19.7.19
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING

Så er referatet fra vandværkets generalforsamling godkendt og underskrevet.
I referatet indgår formandens mundtlige beretning.
Du kan læse referatet under punktet Vandværket -> Generalforsamling
eller ved at klikke her: til generalforsamling

-
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen gennemført konstituerende møde.
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
 - Formand: Susanne Lindow
 - Næstformand: Gunner Bundgaard
 - Kasserer: Mogens Juul
 - Bestyrelsesmedlem: Ole Max Olsen
 - Bestyrelsesmedlem: Thomas Lind

Forretningsfører Kim Snekkerup er udpeget til bestyrelses sekretær.
Det er formand og kasserer der fremover tegner andelsselskabet.
-
Referatet fra mødet kan du læse på samme side under punktet referater
eller ved at klikke her: til referater

-

20.6.19
HUSK, vandværkets generalforsamling 30.6.2019
Primo juni udsendte bestyrelsen indkaldelsen til den årlige ordinære generalforsamling,  som afvikles søndag den 30. juni kl. 10 på Melby Sognegård. (til indkaldelsen)
Forsiden af indkaldelsen var som sædvanlig dagsordenen til  generalforsamlingen. Desuden indeholdt folderen bestyrelsens skriftlige beretning, oversigt over det reviderede regnskab for 2018 samt budget og takstblad for 2020.
Indkaldelsen indeholdt derudover bestyrelsens udkast til bygning af et nyt vandværk på vores grund på Elverdalen. En nærmere redegørelse for dette forslag var vedhæftet i en selvstændig folder der var udsendt sammen med indkaldelsen. (til folderen)
Vi håber nu et rigtig mange vil deltage og give bestyrelsen mandat til at arbejde med at fastholde vores gode drikkevand i forsyningsområdet.
På gensyn.

-

03.6.19
Analyseresultater

Som meddelt den 30.4. og 3.5. forlangte Miljøstyrelsen, at vandværkerne straks skulle analysere vores drikkevand for pesticidresten chlorothalonil-amidsulfon-syre (CTASS). I første omgang skulle det være på Afgang vandværk, men da vi var i gang med at analysere alle vores boringer, valgte bestyrelsen at medtage denne analyse i hver enkelt boring samt på ledningsnettet. Det ville betyde mere i udgifter (flere prøver), men vi har med resultaterne styr på indholdet i hver enkelt boring.
Nu har vi modtaget resultaterne (på nær én boring) - og der er ikke fundet spor af dette pesticid i hverken boringer eller på ledningsnettet.
Vi har altså fortsat fint drikkevand og lever op til alle krav på nær NVOC (Humus) der ligger lige over grænseværdien og bl.a. giver vandet en meget svag gullig farve. Det er ganske uskadeligt og vi har kender denne problemstilling igennem mange år.

-

14.5.19
GENERALFORSAMLING 

Generalforsamlingen afholdes i år søndag den 30. juni 2019 kl. 10 i Melby Sognegård.
Indkaldelse indeholder som sædvanlig en dagsorden (iflg. vedtægterne), bestyrelsens skriftlige beretning, regnskabsoversigt samt forslag til budget og takster for 2020. - se selve indkaldelse under punktet Vandværket -> Generalforsamling
Du kan også se det samlede reviderede og underskrevne regnskab for 2018 her på hjemmesiden se under punktet Vandværket -> Regnskab. Husk du kan få hele det reviderede regnskab tilsendt, hvis det ønskes (kontakt sekretariatet).

Indkomne forslag
Under dagsordenens punkt 4 Behandling af indkomne forslag, stiller bestyrelsen forslag om opførelse af et nyt vandværk til en samlet udgift på ca. 9 mio.kr., da der i de kommende år vil være store udgifter til vedligeholdelse af det gamle vandværk (bygninger, rentvandstanke samt anlæg til vandbehandlingen) så vi fortsat kan leve op til myndighedernes krav.
Du kan læse mere om forslaget under Information -> Nyt vandværk

-

3.5.19
Forurening med chlorthalonil-amidsulfonsyre

Det går pt. stærkt i denne sag.
Miljøstyrelsen har i dag udsendt en revideret drikkevandsbekendtgørelse (træder i kraft 10. maj 2019), hvoraf det fremgår, at drikkevandet skal analyseres for chlorothalonil-amidsulfon-syre ved både afgang vandværk og ved boringer. Fristen for begge kontroller bliver den 1. november.
Vi har modtaget notat fra Danske Vandværker om den nye Bekendtgørelse, som du kan læse i sin helhed ved at klikke her.
Vandværket har imidlertid allerede nu bestilt kontrollen på vores boringer, da der lige i øjeblikket analyseres på den årlige boringskontrol, og vores analyselaboratorium i fredags meddelte at de godt kunne foretage analysen.
Vandværket forventer derfor at vi inden 3 uger kan meddele om nogen af vores boringer er ramt af denne forurening.

-

30.4.19
Forurening med chlorthalonil-amidsulfonsyre

Pressen skriver pt. meget om denne forurening, hvor resultaterne stammer fra en analyse på en række (600) vandprøver for ca. 70 nye pesticid nedbrydningsprodukter.
Og der er fundet spor af stoffet chlorthalonil-amidsulfonsyre i ca. 230 vandprøver og 2 af disse var over den fastsatte grænse på 0,01 µg/liter. Her er Ledøje-Smørum ramt. Og da man endnu ikke ved, om chlorothalonil-amidsulfonsyre er sundhedsfarligt, så anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed, at man undlader at drikke vandet samt benytte det i madlavningen i Ledøje-Smørum. 

 

Vores tilsynsmyndighed - Halsnæs Kommune - har derfor meddelt os:

Stoffet  chlorothalonil-amidsulfonsyre er et nedbrydningsstof fra et fungicid, der har været  brugt i frugt- og grønsagsproduktionen frem til år 2000.

På den baggrund skal jeg anmode vandværket om, at bestille prøvetagning hurtigst muligt og sikre, at analysen foreligger senest 15. juni 2019. Prøven bør tages på råvand ved værket (indgang værk). Er prøven positiv, må I forvente at hver boring skal analyseres. I er allerede nu velkomne til at udtage prøve fra hver boring.

Vi har i Asserbo By Vandværk også kontakt til vores analyselaboratorium, der pt. ikke kan analysere for stoffet, hvorfor vi er nødt til at benytte et andet analyselaboratorie.
Da der i vandværkets opland – efter vores viden – ikke har været intensiv dyrkning af hverken frugt eller grøntsager, er det vores vurdering, at vi med al sandsynlighed ikke har denne forurening, men vi kan jo ikke være helt sikre, før vi får nogle analyseresultater.
Vi har derfor besluttet. at vi allerede nu får sat de nødvendige analyser i gang på hver enkelt boring.
På det næste bestyrelsesmøde (medio maj), tager vi endelig stilling til, hvordan vi bedst mulig håndterer udfordringen.
Vi forventer at vores nuværende laboratorie vil kunne foretage analyserne fra sommer, og at de herefter - sammen med os - inddrager kravet om analysen i vores Analyseprogram.

Vores vand er fortsat OK og indenfor de grænseværdier vi kender.

 

-

 

20.3.19
Fejl i den elektroniske aflæsning af vandmålere

Kontroller venligst aflæsningen på din årsopgørelse og sammenlign med vandmålerens aktuelle målerstand.
Bestyrelsen har nu konstateret, at fejlen på vores aflæsning af radiomodulerne på vandmåleren for nogle enkelte målere ikke er det tal der står på vandmålerens tællerværk. Det er tilsyneladende impulserne fra tællerværk til radiosenderen der er stoppet, og derfor har sendt samme aflæsningstal til vores IT system gennem længere tid. 

Vi opdager først fejlen, da vi har 2 på hinanden ens aflæsninger i ejendomme hvor et 0-forbrug forekommer usandsynligt.
Det beklager vi meget, og vi har sat en par undersøgelser i gang for at  forebygge at lignende fejl kan ”snyde” os i fremtiden.

 1. Vi har sendt en række vandmålere retur til leverandøren / producenten og klaget over fejlen og bedt dem undersøge målerne og rette en evt. bygningsfejl.

 2. Vi forventer at vandværket holdes skadesløs for de ekstra udgifter vandværket har med at administrere fejlen og udskifte vandmålerne før tid.

 3. Vi undersøger pt. om vores IT system på nogen måde kan ”fange” f.eks. en måleraflæsning der er den samme som en tidligere aflæsning. Hvis vi kan få dem ud på en liste, skal vi herefter (manuelt) gennemgå denne liste og vurdere om det er realistisk.
  Det er en længere proces. Men vi er klar til at påtage os denne ekstraopgave for at rette disse fejl så tidligt som muligt i forløbet.

Vi gør opmærksom på at vandmåleren viser korrekt (i den mekaniske del) og det derfor kun er radioaflæsningen der fejler. Derfor vil endnu ikke afregnet vandforbrug fortsat fremgå af målerens visning - og en senere afregning vil derfor forekomme ved den første fysiske aflæsning (f.eks. ved vandværkets kontrol, ved ejerskifte eller ved en udskiftning af vandmåleren).
Bestyrelsen anbefaler derfor, at du som andelshaver / forbruger kontrollerer aflæsningen på din årsopgørelse med en aflæsning af vandmålerens tællerværk.

Er du herefter i tvivl, om du har modtaget en for lav opkrævning, beder vi dig om snarest at kontakte vandværkets sekretariat.

Vandværket dækker selv alle ekstra udgifter i forbindelse med administration (udarbejdelse af ny årsopgørelse / regulering) samt en udskiftning af vandmåleren.
Vi beklager endnu engang fejlen.

-

7.3.19
Fejl på vandmåleres radiomodul
Bestyrelsen har i forbindelse med årsaflæsningen af vandmålerne den 31.12.2018 og den efterfølgende opdatering af andelshavernes forbrug i 2018, nu konstateret at der er flere forbrugere der har modtaget opgørelse for et forbrug der er væsentligt lavere - nogle gang intet forbrug - end det man som forbruger normalt / tidligere har brugt af vand.
Ved en kontrol af nogle målere har vi nu opdaget at nogle radiomoduler simpelthen ikke sender det korrekte målertal til vores IT-system. I nogle tilfælde har vi modtaget samme aflæsning som ved årsaflæsningen for 1 år siden (31.12.2017) og derfor har forbrugeren modtaget en årsopgørelse med et forbrug på 0 m3.
Hverken vandværket eller forbrugeren kan umiddelbart se fejlen - som først konstateres efter 2 på hinanden følgende aflæsninger og så sammenholde disse med det forbrug der normalt ville være på ejendommen.
Vandværket beder derfor alle om  at kontrollere deres vandmåler aflæsning - og sammenligne denne aflæsning med den målerstand der er opført på årsopgørelsen.

Hvis man herefter er i tvivl om at årsopgørelsen er korrekt, beder vi dig som forbruger om,  straks at rette henvendelse til vandværket for at få konstateret om der er en fejl og evt. få rettet denne.

Vi gør opmærksom på at vandmåleren viser korrekt (i den mekaniske  del) og det derfor kun er radioaflæsningen der fejler. Derfor vil endnu ikke afregnet vandforbrug fortsat fremgå af målerens visning - og en senere afregning vil derfor forekomme ved den første fysiske aflæsning (f.eks. ved vandværkets kontrol, ved ejerskifte eller ved en udskiftning af vandmåleren).

-

13.2.19
Generalforsamling

Bestyrelsen har nu fastlagt datoen for årets generalforsamling. Den bliver afviklet søndag den 30. juni 2019 kl. 10 i Melby Sognegård.
Indkaldelse med dagsorden, bestyrelsens beretning, regnskab og budget / takstblad bliver udsendt til andelshaverne i starten af juni måned - og bliver  offentliggjort her på siden, så snart materialet er klart.

-

10.2.19
Årsopgørelser 2018 - Aconto 2019

På baggrund af aflæsningerne af andelshavernes vandmålere som blev gennemført i starten af januar  måned, har vandværkets administration samt tilsynsførende nu gennemgået aflæsningerne og det forbrug som aflæsningerne har genereret.
Vi har efterfølgende været nødt til at kontrolaflæse en række målere og 2 vandmålere er udskiftet.
Vi har fortsat nogle få ejendomme med målere som vi ikke kan aflæse via radiomodulet og af forskellige årsager heller ikke har haft mulighed for at kontrolaflæse.
Bestyrelsen har taget initiativ til at flytte disse målere til en målerbrønd i skel, hvor vandværket altid vil have  mulighed for at foretage inspektion og kontrolaflæsning af måleren.

Årsopgørelserne 2018 og Acontoopkrævninger 2019 er nu fremsendt til Nets og kommer ud på opgørelsen fra Betalingsservice hvis man er tilmeldt denne. Alle andre modtager opgørelserne pr. brev fra Nets i de kommende dage. Betalingsfrist er fastsat til den 5. marts. 

-

31.12.18
Aflæsning af vandmåler
GODT NYTÅR.

Vandværket påbegynder nu aflæsningen af samtlige vandmålere i vores forsyningsområde.
Aflæsningen foregår via de radiosendere der er påmonteret vandmålerne, og hvor vi opsamler måleraflæsningen på en modtager (computer) ved at køre forbi på alle adresserne. Målerens radiomodul gemmer alle aflæsninger den sidste dag i måneden,  og det er dette tal vi efterfølgende benytter til at danne årsopgørelsen.
Hvis I selv foretager en kontrolaflæsning kan der derfor godt være en meget lille difference. Oplever du at vores aflæsning afviger meget fra din egen aflæsning er du velkommen til at kontakte vandværket og vi foretager herefter en manuel aflæsning af vandmåleren. 

-

25.11.18
NYT Analyseprogram
Den 1. januar 2018 trådte en ny Drikkevandsbekendtgørelse (BEK nr. 1068 af 23/08/2018) i kraft.
Vi fik dog så kort tid til at få udarbejdet og godkendt et nyt Analyseprogram at Halsnæs Kommune som tilsynsmyndighed udsatte implementeringen i alle kommunens vandværker til den 1. januar 2019.
Læs Bekendtgørelsen her

I løbet af sommeren og efteråret 2018 har bestyrelsen så - i samarbejde med vores analyselaboratorie - udarbejdet et helt nyt Analyseprogram, som tager udgangspunkt i dels vandværkets risikovurderinger dels i forsyningsområdet.
Halsnæs Kommune har så fået Analyseprogrammet til godkendelse, og har nu i en mail den 12. november 2018 endelig godkendt programmet.
Du kan læse mere om Vandkvalitet under menupunktet Information - Vandkvalitet - Forklaring
Læs Analyseprogrammet her.
Vandværket er allerede nu - fra oktober 2018 - i gang med at benytte det nye program.

 

Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268


Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen v/ Kim Snekkerup. 

Administrationen
Kim Snekkerup
Liselejevej 27 B, Asserbo
3360 Liseleje
 

Tlf. 4774 2266 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: asserbobyvandvaerk@mail.tele.dk Medlem af Danske Vandværker