Sidste nyt

Herunder kan du se de seneste og væsentligste / nyeste meddelelser. Er du interesseret i at læse alle vores meddelelser kan du læse dem under menuen Information -> Meddelelser.
Husk at du kan altid kan læse om de seneste beslutninger i bestyrelsen (referater) samt de lovpligtige analyser ved at klikke dig igennem menuen herover.


 

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

Søndag den 27. august 2023 kl. 10.00 i Melby Sognegård, Melbyvej 101, Melby. Klik her for Dagsorden og forslag til vedtægtsændringer

 

Klik her for at se Tilsynsrapport 2022 Asserbo By Vandværk

 

Betalingsservice: 
Du kan tilmelde dig betalingsservice ved at klikke her: Betalingsservice online tilmelding her

 

Vandkvalitet:
Læs mere og se rapporterne under menuen
Information -> Vandkvalitet -> Seneste vandanalyser eller Forklaring.

Hårdhed: 
Drikkevandet er hårdt vand, det vil sige ca. 16-18o dH.

- - - - - -

Generalforsamling 2022

Referater fra d. 26. juni 2022 kl. 10.00 i Melby Sognegård. Klik her.

 

 

16.11.21 

 

Flytning af sekretariatet

Bestyrelsen har drøftet, hvorledes den bedst opfylder vandværkets vedtægter.

Bestyrelsen har besluttet, at sekretariatets adresse fremover skal være på vandværket, Elverdalen 3, 3300 Frederiksværk.

Bestyrelsen har desuden besluttet, at der er behov for en omstrukturering af opgavefordelingen af de administrative opgaver, således at flere personer både har adgang og kendskab til opgaverne inkl. diverse it-systemer.

I forbindelse med bestyrelsens drøftelser af sekretariatets flytning og omstrukturering, har forretningsføreren opsagt sin stilling til udgangen af november 2021. og afholder ferie fra 17. november 2021.

Vandværket kan fremover fortsat kontaktes på mail kontakt@asserbobyvand.dk 

eller på telefonnumrene 25946343 administration (telefonsvarer) eller 47742268 (teknik)

-

10.11.21
Kommunalt påbud om at sikre drikkevandskvaliteten

Halsnæs Kommune har i brev af 10.11.2021 meddelt vandværkets bestyrelse påbud  om at sikre drikkevandskvaliteten til vandværkets ca. 1.520 forbrugere.
Bedstyrelsen skal fremsende plan for hvorledes drikkevandet i fremtiden vil overholde grænseværdien for N,N-dimethylsulfamid (DMS) samt tilhørende dispensationsansøgning (Påbud jf. § 62, stk. 1 i vandforsyningsloven1).
Påbuddet skal være opfyldt inden d. 1. december 2021.
Samtidig meddeler Halsnæs Kommune påbud om skærpet kontrol med DMS i drikkevandet .

Klik her for at læse hele påbuddet.

-

27.10.21
Fund af pesticid (DMS) i drikkevandet

Der forelægger nu resultater af de første opfølgende prøver af drikkevandet.
I prøverne er der konstateret et let forhøjet indhold af DMS i drikkevandet på 0,12 og 0,13 mikrogram pr. liter - niveauer på linje med det forventede ud fra indholdet af DMS i boringerne.
Der er således ingen ændring i, at vandet stadig trygt kan drikkes.
Vandværket er i tæt dialog med kommunen og arbejder for at rette op på drikkevandskvaliteten.

Du kan læse de seneste kontrolresultater ved at se i menuen: Information -> Vandkvalitet -> Seneste vandanalyser.

-

25.10.21
Fund af pesticid (DMS) i råvandet
Der er konstateret et forhøjet niveau af pesticidet DMS i det råvand (grundvandet fra boringer), vi som vandværk benytter, når vi skal levere drikkevand til borgerne.
De forhøjede værdier i råvandet fra nogle af vandværkets boringer menes ud fra foreløbige beregninger også at være overført til drikkevandet. Dog på et så lavt niveau, at du fortsat kan drikke vandet.

Asserbo By Vandværk har på baggrund af fundet straks fået foretaget ekstra prøver af drikkevandet, for at fastslå det præcise omfang af DMS i det drikkevand, der sendes til forbrugerne.
Vi har som vandværk været i kontakt Halsnæs Kommune, der er drikkevandsmyndighed. Kommunen har herefter været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, der rådgiver kommunen. Styrelsen vurderer på baggrund af de nuværende prøver og beregninger, at mængden af DMS i drikkevandet ikke udgør en akut sundhedsrisiko. Derfor kan du fortsat drikke vandet, bruge det i madlavningen, til opvask, badning med mere.

Vandværket vil løbende informere om udviklingen af denne udfordring. Bl.a. når vi har analyseresultaterne for de ekstra prøver af det leverede drikkevand, som forventes at foreligge medio uge 43.

I samarbejde med Halsnæs Kommune har vi udarbejdet en mere detaljeret information med bl.a. analyseresultaterne.
Du kan se hele indformationsskrivelsen på dette link.

-

10.10.21
Resultater fra de årlige boringskontroller

Hvert 4. år skal der iflg. dikkevandsbekendtgørelsen udtages en fuld kontrol af et vandværks råvand (boringskontrol).

I Asserbo By vandværk har vi 4 boringer og bestyrelsen har I mange år gennemført den lovpligtige kontrol på een af boringerne - hvert år.
Derudover gennemfører vi en egenkontrol af organiske mikroorganismer (pesticider) på alle de 3 andre boringer hvert år.
På denne måde kan vi følge udviklingen af de ganske små mængder af pesticidrester, der kan spores.

Du kan læse de seneste kontrolresultater ved at se i menuen: Information -> Vandkvalitet -> Seneste vandanalyser.

-

1.10.21
Udskiftning af vandmålere

De seneste par år har vandværket opdaget at enkelte vandmåleres radioaflæsning ikke svarede til den fysiske aflæsning på målerens tællerværk.
Vi har skrevet om det tidligere og beder fortsat forbrugerne om at kontrollere aflæsningen på måleren og sammenligne med den aflæsning vandværket angiver på årsopgørelsen.

Bestyrelsen har på grund af, at fejlen stadig opstår besluttet at udskifte vandmålerne til en ny type fra  Kamstrup, som både kan radioaflæses og lytte på området om der skulle være lækage på en stikledning / forsyningsledning i nærheden aqf måleren.

Vandværket har indtil 1.10. udskiftet i alt ca. 220 målere - fortrinsvis de målere, hvor vi tidligere har konstateret fejl.
Men nu er vi igang med en mere generel udskiftning. Vi er startet i "midtbyen", hvor vi formoder ledningsnettet er svagest og vil forsøge at bruge lytteudstyret, så vi kan se om der er lækager, som vi ikke kender.

I forbindelse med målerudskiftningen bliver der lagt en seddel i forbrugerens postkasse med oplysning om dato samt måleraflæsningen på den gamle og den nye vandmåler.

Du kan se måleren / brugervejledningen samt måleroplysningssedlen under menuen Vandforbrug -> elektroniske målere.

-

18.9.21
Undgå risikoen for Legionella

Legionellabakterier kan føres tilbage til varmtvandsinstallationer.

Du kan selv være med til at nedsætte væksten af Legionellabakterien ved at være opmærksom på nogle enkle ting.
Det er vigtigt at skelne mellem koldt vand og varmt vand.

Der er ingen sundhedsrisiko forbundet med at drikke koldt vand fra hanen, når blot man efterlever en enkelt rutine. Lad altid koldtvandshanen løbe et par minutter, når du ikke har brugt vand i en weekend eller længere periode. Hellere lade hanen løbe lidt for længe end lidt for kort tid.

Du kan læse mere om forebyggelse af legionella på Danske vandværkers hjemmeside (klik her).

-

15.9.21
Referat fra generalforsamlingen
Så blev referatet fra vores ordinære generalforsamling endelig godkendt og underskrevet af alle parter.
Du kan læse referatet i sin  helhed under menuen Vandværket -> Generalforsamling (klik her)
Her kan du også se indkaldelsen, hvis  du  f.eks. ønsker at læse den skriftlige beretning igen.
-
Husk at du også kan følge med i bestyrelsens arbejde ved at læse referaterne fra deres møder.
Dem ser du under Vandværket -> Referater (klik her)
Der er referater tilbage fra 2019, hvis du ønsker at se referater fra tidligere år, skal  du henvende dig til sekretariatet.

-

4.7.21
Kontoret er igen åbent for ekspeditioner
Vandværkets forretningsfører har været sygemeldt og sekretariatet har derfor også været LUKKET siden 14.6.21.
Sekretariatet er nu åbent for alle typer henvendelser. Ring til 4774 2266 og indtal evt. en besked på telefonsvareren sammen med din forbrugsadresse og telefonnumer.
Du er selvfølgelig også meget velkommen til at sende en mail til vandværket på kontakt@asserbobyvand.dk

-

28.6.21
Kontoret er fortsat lukket nu t/m 4.7.21
Vandværkets forretningsfører er fortsat sygemeldt og sekretariatet er derfor også LUKKET i denne uge t/m den 4.7.21.
Har du spørgsmål eller ændringer / ejerskifte eller lignende er du velkommen til at sende en mail til vandværket på kontakt@asserbobyvand.dk
Du kan også indtale en  besked på telefonsvareren.

3.6.21
Kontoret er lukket 14.6. t/m 27.6.21
Vandværkets forretningsfører er sygemeldt og sekretariatet er derfor LUKKET i denne periode.
Har du spørgsmål eller ændringer / ejerskifte eller lignende er du velkommen til at sende en mail til vandværket på kontakt@asserbobyvand.dk
Du kan også indtale en  besked på telefonsvareren.
Hvis du ønsker at drøfte administrative forhold kan du også kontakte vandværkets formand.
Alle henvendelser vil blive besvaret så hurtigt som muligt fra den 28. juni.
Akutte henvendelser (brud på ledning og lignende) kan fortsat ske direkte til vores døgnvagt på 47742268,

-

10.6.21
UDVIDET ANALYSE PÅ LEDNINGSNETTET

Så er resultatet af den årlige "Udvidet kontrol" (i teknisk sprog "gruppe A+B parametre") på ledningsnettet modtaget.

Prøveudtagningen blev foretaget den 20. april og resultaterne er som sædvanlig bare rigitg fine.
Drikkevandet overholder på samtlige parametre grænseværdierne og er derfor fortsat blandt det bedste drikkevand på Sjælland.
Du kan læse mere om vores analyser under menue Information -> Vandkvalitet -> Seneste vandanalyser

-

15.5.21
Generalforsamling 27. juni 2021 kl. 10:00

Regering og sundhedsmyndighederne har nu lempet forholdsreglerne om forsamling i større grupper.  Derfor har bestyrelsen besluttet, at forsøge at gennemføre vores ordinære generalforsamlingen som fastlagt i vedtægterne.

Det vil dog med stor sandsynlighed være med krav til fremvisning af Corona-PAS og iagttagelse af afstand og hygiejne.

Generalforsamlingen bliver afholdt på Melby Skole, Kantinen i Blok B.
Bestyrelsen udsender indkaldelse til generalforsamlingen med beretning og regnskab for 2020, samt budgetforslag og takster for 2022 indenfor 2 uger.
Her på hjemmesiden kan du allerede nu se: 

Du kan også finde dokumenterne under menupunkterne "Vandværket" og "Information".

Bestyrelsen forbeholder sig fortsat ret til at aflyse/udsætte generalforsamlingen, hvis myndighederne iværksætter stramninger af f.eks. forsamlingsloftet.
Følg med her på hjemmesiden.

-

7.5.21
HVEM HAR ANSVAR FOR LEDNINGER

Danske Vandværker har netop udsendt en meget læsevenlig brugervejledning over, hvordan ansvaret for ledningsnettet i vandforsyninger.
Det er tydeligt at ejendommens skel udgør den grænse, hvortil vandværket har ansvar (og betaler), medens husejeren har ansvaret fra skellet.
For at gøre det lidt nemmere (for hvor er skellet nøjagtigt) hart vi valgt at vandværket påtager sig ansvaret frem til målerbrønd - men målerbrønden og jordledningen er ejerens ansvar, uanset hvem der har betalt udgiften.
Vandmåleren er uanset placering (i målerbrønden eller inde i ejendommen) altid vandværkets ansvar.
Vi skal derfor altid kunne  komme til at aflæse og udskifte vandmåleren. Det er ejerens ansvar at dette er muligt.
Vandværkets bestyrelse har dog en principbeslutning om, at vi fremover altid placerer vandmåleren i en målerbrønd ca. 1 m inde på grunden (fra skel).
Du kan læse mere ved at klikke på dette link: 
Hvem har ansvaret for ledningsnettet?

-

5.5.21
VI LUKKER FOR VANDET TIL EJENDOMME I RESTANCE

Der er nu forløbet 10 dage siden vi udsendte lukkevarsel til de forbrugere, der endnu ikke har betalt deres vandafgifter.
Vi kantakter dem nu individuelt og lukker herefter for vandforsyningen.
Ved en lukning for vandforsyningen pålægger vi både et lukke-/genåbningsgebyr og vores udgifter til VVS-installatør for at udføre opgaven  (pt. ca. 2.500 kr.) - 
se vores takstblad.

NB!
Efter en lukning af vandforsyningen, er det kun vandværket der må foretage en genåbning.
Hvis ejer selv åbner eller får andre til det uden tilladelse, vil vandværket foretage de nødvendige skridt (ekstraordinært tilsyn, evt. udskiftnig af vandmåler og i grelle tilfælde plombere forsyningsledningen). Alle udgifter ved disse foranstaltninger vil blive pålagt ejeren.

-

10.4.21
Rykker 2 - LUKKEVARSEL

Vi nærmer os nu den sidste rykker for indbetaling af vandafgifterne til vandværket.
Der udsendes i starten af næste uge lukkevarsel til ca. 25 andelshavere, hvor vi endnu ikke har registreret indbetaling af vandafgifterne.
Der bliver pålagt endnu et rykkergebyr jvnf. vores takstblad (pt. 95,00 kr.)
Efter ca. 10 dage lukker vi for vandforsyningen til ejendommen uden yderligere varsel, indtil afgifter og gebyrer er betalt.
Ved en lukning for vandforsyningen pålægger vi både et lukke-/genåbningsgebyr og vores udgifter til VVS-installatør for at udføre opgaven  (pt. ca. 2.500 kr.) - se vores takstblad.

Bestyrelsen anbefaler at regningen fra vandværket tilmeldes betalingsservice, så denne procedure kan undgås - og man samtidig sparer nogle udgifter, der kan blive voldsomt stor, selvom vandafgifterne skulle være forholdsvis små.
Man kan tilmelde sig Betalingsservice fra denne hjemmeside (se øverst).

-

18.3.21
Rykker for indbetaling af vandafgifter

I starten af næste uge udsender vi rykkerskrivelse til ca. 60 andelshavere, hvor vi endnu ikke har registreret indbetaling af vandafgifterne.
Der bliver pålagt et rykkergebyr jvnf. vores takstblad (pt. 95,00 kr.)
Vi understreger, at der ved fortsat manglende indbetaling bliver sendt et lukkevarsel, hvor vi efter ca. 8 dage lukker for vandforsyningen til ejendommen, indtil afgifter og gebyrer er betalt.
Ved en lukning for vandforsyningen pålægger vi både et lukke-/genåbningsgebyr og vores udgifter til VVS-installatør for at udføre opgaven  (pt. ca. 2.500 kr.) - se vores takstblad.

Bestyrelsen anbefaler at regningen fra vandværket tilmeldes betalingsservice, så denne procedure kan undgås - og man samtidig sparer nogle udgifter, der kan blive voldsomt store, selvom vandafgifterne skulle være forholdsvis små.
Man kan tilmelde sig Betalingsservice fra denne hjemmeside (se øverst).

-

4.3.21
OPDATERING VANDBRUD

Alle vandbrud blev fixet i løbet af den 3.3. og om aftenen var der etableret normal vandforsyning i hele området.
Tak for tålmodigheden hos de berørte andelshavere.

3.3.21
FLERE VANDBRUD

Vandværket har i løbet af natten og her til morgen oplevet ikke mindre end 3 brud på forsyningsledningerne i området.
Det drejer sig om brud på Sandvej, Hyldestien og senest Musettevej.
Vi har i løbet af natten måtte lukke for udpumpningen af vand, for at kunne arbejde med midlertidige bandager.
Vandforsyningen blev genoptaget tidligt i morges.

I løbet af dagen og måske i morgen vil vi arbejde på højtryk for at få repareret de opståede brud.
I den forbindelse må forbrugere i de berørte områder forberede sig på, at der periodevis bliver lukket for vandforsyningen og at vandet evt. kan blive misfarvet, når vandforsyningen efterfølgende genetableres.
Vi anbefaler at forbrugere tapper lidt ekstra vand og lader vandet løbe nogen tid, hvis vandet opleves som misfarvet.

-

28.2.21
FROSTSPRÆNGNING I DIT SOMMERHUS?

OPDATERING.
Vandværket har nu kendskab til 2 steder med frostsprængning og der er lukket for vandforsyningen til disse ejendomme.
Herefter faldt udpumpningen til et mere acceptabelt niveau.
MEN det er stadig højt. Så vi opfordrer alle til også at holde øje med tomme nabohuse og give os besked, hvis man mener der kan være tale om vandbrud. 

24.2.21
FROSTSPRÆNGNING I DIT SOMMERHUS?

Vandværket har mistanke om, at der er frostsprængninger i enkelte sommerhuse.
Vi udpumper i øjeblikket mere end dobbelt så meget vand i nattetimerne end vi plejer.
Det tyder på en eller flere lækager hos vores forbrugere eller på ledningsnettet.

Efter den hårde frost siger erfaringen at der især i sommerhuse kan være tale om frostsprængninger, som jo først viser sig efter et par dage med tøvejr.
Vi opfordrer alle, der har et ubeboet sommerhus og ikke - med sikkerhed -  har lukket på hovedhanen (i målerbrønden), om at kontrollere deres vandinstallation.
Et vandbrud efter vandmåleren kan blive dyrt i både vandafgifter, ødelagt hus og evt. ejendele.
LUK FOR HOVEDHANEN I MÅLERBRØNDEN, NÅR I FORLADER HUSET FOR EN LÆNGERE PERIODE.

-

21.2.21
BESTYRELSESMØDER

Bestyrelsens  møder  i november og  december blev aflyst, på grund af smittefaren med Covid-19 og dens mutanter.
Årets første møde var planlagt til den 9. februar og udviklingen gjorde at vi desværre  heller ikke kunne gennemføre dette.
Vandværkets bestyrelse har desværre ikke ekspertise og IT-udstyr  (privat) til at gennemføre møderne digitalt og da februar  mødet er vigtigt med bl.a. godkendelse af foreløbigt regnskab, valgte bestyrelsen at gennemføre mødet "skriftligt" - på mail.

Referatet  fra dette møde kan du læse under menupunktet: Vandværket -> Referater eller ved at klikke her.

-

7.2.21
Vandbrud på Liselejevej

OPDATERING
Bruddet på Liselejevej medførte desværre, at vi måtte lukke for et stort område. Men heldigvis kun i en kort periode. Kl. ca. 16 var alt fixet, og hullet efter gravearbejdet lukket med grus. Vi beder alle om at være forsigtige når de passerer stedet til fods eller på cykel, da sten mm. fryser fast i belægningen. Stedet er afmærket og vi vil senere færdiggøre belægningen med ny asfalt.

-
På grund af vandbrud på Liselejevej - udfor nr. 14 - er vandværket nødt til at lukke for vandforsyningen på strækningen fra Asserbokrydset til sidevejene Nora Mortensensvej og Liselundsvej. Det gælder derfor retaurant MAKU, pizzariaet og ejerlejlighederne i Asserbokrydset samt alle villaer på strækningen. Vi tager forbehold for at vi må lukke for flere i området, hvis det bliver nødvendigt. Vi ved endnu ikke hvor længe reparationen vil vare.
Vandværket beklager de gener dette må medføre.

-

26.1.21
FILTRE og RENTVANDSTANKE ANKOMMET

Så oprandt dagen, hvor det nye vandværk tog et stort skridt nærmere målet.
Først blev de 4 filtre som skal behandle råvandet placeret i enden af den nye vandværkshal.
Dernæst ankom der 1 stor kran samt 2 store transporter med hver sin rentvandstank.
Tankene blev herefter stille og roligt bugseret på plads i hallen.
Vi beklager de evt. gener der har været med blokerede veje under arbejdet.
Her kan I se et par billeder fra dagens arbejde.

   

-

22.1.21 kl. 15:00
VANDBRUD PÅ SOLVANGSVEJ - opdatering

Først på eftermiddagen var bruddet repareret og der blev igen lukket op for vandforsyningen.
Heldigvis kunne vi lukke så det kun berørte ganske få ejendomme i området.
Sidst på eftermiddagen  kunne de sidste forlade stedet efter endt oprydning og reetablering.
Vandværket vil efter en periode checke om påfyldning af jord og grus sætter sig og der evt. skal reetableres yderligere.

22.1.21 kl. 08:00
VANDBRUD PÅ SOLVANGSVEJ

Der er kommet et brud  på forsyningsledningen i Solvangsvej.
Vi skal reparere dette og vil derfor kl. ca. 8:30 lukke for vandforsyningen i området Solvangsvej og en del af Tørvelodsvej.
Vi er ikke klar over hvor lang tid lukningen  vil vare.
Vi beklager de gener det medfører.

-

20.1.21 kl. 16:30
Så har elektrikeren akut været på vandværket og rettet fejlene.
Vandværket er derfor tilbage i normal drift.
Tak for hurtig udrykning.

20.1.21 kl. 10:00
IGEN MANGLENDE TRYK PÅ VANDET

Vi har nogle udfordringer med omlægningen af el-forsyningen, idet der er sket en fejl ved gentilslutningen af det gamle vandværk.
Vi åbner derfor igen for nødforsyning af vand fra vores nabovandværk. Og igen må vi som forbrugere opleve, at vandværket leverer vand med et mindre vandtryk.
Vi forventer at vandtrykket er tilbage i løbet af eftermidddagen.

-

1.1.21
GODT NYTÅR

Vandværket ønsker alle vores forbrugere (andelshavere), leverandører og andre samarbejdspartnere et 

RIGITG GODT OG POSITIVT NYTÅR - (nej ikke covid positivt, men her er det positivt at være negativ) 
Vi takker for et godt samarbejde og håber at vi kan fortsætte dette i 2021.

-

17.12.20
Resultat af årets sidste Vandanalyse på ledningsnettet

Vandværket har dags dato modtaget årets sidste analyserapporter for vandkvaliteten på ledningsnettet.
Rapporten viser at voresdrikkevand fortsat overholder alle parametre.
Husk du kan se alle de seneste rapporter under menuen Information -> Vandkvalitet -> Seneste Vandanalyser.
Eller klik her.

-

10.12.20
Covid-19 forholdsregler
Som det er alle bekendt er vi igen ramt af et "lock-down" for at forebygge smitte med Covid-19. Det gælder pt. 69 kommuner, og Halsnæs kommune er een af disse.
Det har betydet at bestyrelses- og bygherremøderne nu har været eller bliver aflyst. Nogle af de væsentligste til og møder gennemføres med begrænset deltagerantal (i det fri) og endelig gennemføres flere møder som videomøder.
Ingen yderligere forsinkelse af byggeri
Heldigvis har det ikke betydet yderligere forsinkelser i byggeriet af vores nye vandværk, og vi håber at bygningen er "lukket", så langt som det er muligt, inden jul. Der vil dog stadig være et stort "hul" i gavlen som blot dækkes let. Hullet skal i brug i løbet af årets første måneder, når filtre og rentvandstanke skal køres  ind i bygningen. Når det er sket vil galvhullet blive lukket.
Her er et billede af bygningen som den stod igår. - Foto: Bestyrelsesmedlem Ole Max Olsen.

27.11.20
Nyt om vandværksbyggeriet

Husk at du løbende kan følge med i byggeriet at vores nye vandværk.
Klik på linket herunder eller find punktet under menuen Information -> Nyt vandværk

Link til information om nyt vandværk.

-

4.10.20
Referat fra GENERALFORSAMLING og konstituering af bestyrelsen

Refertatet fra generalforsamlingen er nu godkendt af bestyrelsen  og dirigenten.
Du kan læse referatet under menuen Vandværket -> Generalforsamling.
Tilsvarende er referatet fra bestyrelsens første møde efter generalforsamlingen godkendt og dette referat kan du tilsvarende læse under menuen Vandværket -> Referater.

-

30.9.20
1. spadestik
Nu starter byggeriet af vores nye vandværk.
I dag har vi taget 1. spadestik med overværelse af pressen og alle involverede.
Vi indleder i uge 41 arbejdet med at sænke grundvandsspejlet, så der kan graves ud til en 2 m dyb sandpude, hvorefter der skal støbes fundamenter og terrændæk.
Grundvandssænkningen vil blive fulgt meget nøje med løbende tilsyn, pejlinger og fotoregistrering af de nærmeste huse - op til 75 meter fra byggefeltet.

Læs meget mere om byggeriet under Information -> Nyt vandværk

Foto: Anders Nordstrand, Halsnæs Avis

-

9.9.20
GENERALFORSAMLING og konstituering af bestyrelsen

Vandværkets ordinære generalforsamling blev gennemført søndag den 6. september 2020.
Kun 16 stemmeberettigede andelshavere var mødt.
Det blev en hyggelig og konstruktiv forsamling som samlet tog bestyrelsens beretning til efterretning og godkendte derefter det reviderede rfegnskab for 2019.
Derudover blev bestyrelsens forslag til budget og takster for 2021 taget til efterretning.

Ved punktet vedr. valg til bestyrelsen blev Susanne Lindow og Ole Max Olsen genvalgt.
Som suppleanter besluttede generalforsamlingen at øge dette til 2 suppleanter, hvor Poul Woodall blev genvalgt og dermed er 1. suppleant, mens Tanja Vestermann blev valgt som ny 2. suppleant.

Til folkevalgt revisor blev Rud Christiansen genvalgt og Sverre Barfoed blev valgt som ny revisorsuppleant.

-

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen gennemført konstituerende møde.
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
 - Formand: Susanne Lindow
 - Næstformand: Gunner Bundgaard
 - Kasserer: Mogens Juul
 - Bestyrelsesmedlem: Ole Max Olsen
 - Bestyrelsesmedlem: Thomas Lind

Forretningsfører Kim Snekkerup er udpeget til bestyrelses sekretær.
Det er formand og kasserer der fremover tegner andelsselskabet.
-
Referat fra møderne er endnu ikke færdig redigeret og godkendt - men så snart de er færdige kan du læse dem under punktet "Vandværket" hhv. generalforsamling og referater.

-

30.8.20
Husk GENERALFORSAMLING på søndag den 6.9.20 kl. 10
Vandværkets ordinære genralforsamling - som normelt holdes ultimo juni - blev udsat på grund af smittefaren med Covid-19.
Det blev samtidig besluttet at gennemføre generalforsamlingen søndag den 6. september 2020 kl. 10.
Generalforsamlingen afholdes på Melby Skole, Blok B - idet skolen efterfølgende har udlånt hallen / hallens cafteria til  et stævne.
På grund af ændringen i lokalitet vil der blive skiltet ved indkørslen til Blok B - lige efter indkørslen til selve Melby Hallen - første indkørsel til højre.

På gensyn  til en spændende generalforsamling, hvor bestyrelsen bl.a. vil fremlægge det færdige skitseprojekt for bygningen af det nye  vandværk.

-

13.8.20
Ferielukning af kontoret
Vandværkets forretningsfører holder ferie fra den lørdag den 15.8. t/m tirsdag den 26.8.2020
Sekretariatet er derfor  LUKKET i denne periode.
Har du spørgsmål eller ændringer / ejerskifte eller lignende er du velkommen til at sende en mail til vandværket på kontakt@asserbobyvand.dk
Du kan også indtale en  besked på telefonsvareren.
Alle henvendelser vil blive besvaret så hurtigt som muligt fra den 27. august.
Akutte henvendelser (brud på ledning og lignende) kan fortsat ske direkte til vores døgnvagt på 47742268,

-

20.7.20
Dispensation fra lokalplan
Halsnæs Kommune har nu meddelt os dispensation fra den eksisterende lokalplan.
Dispensationen er givet ifølge planlovens § 19.
Der skal søges om byggetilladelse til byggeriet – samt evt. andre nødvendige tilladelser.
Dispensationen er gældende i 3 år fra dato, og bortfalder uden videre, hvis den ikke er udnyttet inden da.

Du kan læse afgørelsen ved at klikke her.

-

30.6.20
Høring, dispensation fra lokalplan
Halsnæs Kommune har nu sendt vores dispensationsansøgning om ganske små afvigelse fra den eksisterende lokalplan i høring hos naboer og genboere til vandværket.
Kommunen skal have eventuelle bemærkninger senest 15. juli 2020
Vi skal i den forbindelse opfordre alle, der har spørgsmål eller kommentarer til vores planer om et nyt vandbehandlingsanlæg / ny bygning om at rette henvendelse til vandværket. Så vil vi efter bedste evne forsøge at svare på disse.
Du kan læse høringsbrevet ved at klikke her.

-

27.6.20
Aftale Nyt vandværk
Torsdag den 25. juni 2020 underskrev bestyrelsen endelig aftale med den totalentreprenør, der havde vundet vores udbudsrunde. Du kan læse mere om forberedelserne, se projektmateriale m.v. i menuen Information -> Nyt vandværk.
Totalleverandøren bliver det anerkendte firma Silhorko-Eurowater A/S fra Stilling ved Skanderborg.
Silhorko har også en afdeling i Hillerød.
Du kan læse mere om vores leverandør af vandværkets nye vandbehandlingsanlæg på deres hjemmeside https://www.silhorko.dk/om_silhorko.aspx

-

25.6.20
HUSK, ordinær generalforsamling er udsat
Husk at vores ordinære generalforsamling - som traditionelt ville have været på søndag den 28.6.2020 - er udsat til søndag den 6. september 2020 på grund af regeringens og sundhedsmyndighedernes retningslinjer om forsamlinger i forbindelse med smittefaren med Covid-19.
Indkaldelse med dagsorden, beretning, regnskab 2019 samt budget / takstblad 2021 er udsendt primo juni som beskrevet i vedtægterne.
Du kan også finde alle oplysningerne her på hjemmesiden.

-

16.5.20
Generalforsamlingen er udsat

På grund Corona / Covid-19 smittefare og regeringens / sundhedsmyndighedernes forholdsregler om afstand samt forsamling i større grupper har bestyrelsen nu  besluttet at udsætte vores ordinære generalforsamlingen der tidligere var fastlagt til den 28. juni 2020. 
Generalforsamlingen gennemføres i stedet for den 6. september 2020 kl. 10:00.
Det vil fortsat være på Melby Skole og vi har pt. reserveret Melby Hallens cafeteria.
Bestyrelsen har samtidig besluttet at vi - som tidligere - udsender indkaldelse til generalforsamlingen med beretning og regnskab for 2019, samt budgetforslag og takster for 2021 primo juni måned.
Derudover vil man allerede nu kunne læse indkaldelsen / beretningen og regnskab 2019 her på hjemmesiden.
Bestyrelsen forbeholder sig fortsat ret til at aflyse/udsætte generalforsamlingen yderligere, hvis det skønnes nødvendigt.
Følg med her på vores hjemmeside www.asserbobyvandvaerk.dk 

-

14.4.20
Husk at skylle installationer efter en periode med stillestående drikkevand

Vandværket vil på det kraftigste opfordre alle (især institutioner og lignende) hvor der ikke har været brugt vand i en periode til, at vandinstallationerne i ejendommen bliver skyllet grundigt igennem, inden man bruger vandet i husholdningen.
Vi har erfaring for at både Kimtal og Coliforme bakterier udvikler sig forholdsvis hurtigt i stillestående vand og jo varmere det er - jo hurtigere går det..
Følg vejledningen:
Når vandet har stået stille i installationer i en periode, kan bakterier opformeres. Derfor er det meget vigtigt, at alle installationer på især skoler, institutioner og café og restauranter skylles grundigt igennem, før vandet bliver taget i brug efter nedlukningen.

-

27.3.20
Coronavirus og drikkevand

Miljøstyrelsen har rådført sig med Styrelsen for Patientsikkerhed som har foretaget en sundhedsfaglig risikovurdering i forhold til håndtering af drikkevand, spildevand, badevand og svømmebade i Danmark, i relation til COVID-19, med det formål, at mindske spredning af COVID-19 i samfundet.
Forholdsregler i relation til COVID-19 i forbindelse med drikkevandsforsyning kan du læse veds et Klik her

-

20.3.20
Rykker for indbetaling af vandafgifter

Der er dags dato udsendt rykkerskrivelse til ca. 60 andelshavere, hvor vi endnu ikke har registreret indbetaling af vandafgifterne.
Der er pålagt et rykkergebyr jvnf. vores takstblad (pt. 95,00 kr.)
Vi understreger, at der ved fortsat manglende indbetaling, sender vi et lukkevarsel, hvor vi efter ca. 10 dage lukker for vandforsyningen til ejendommen, indtil afgifter og gebyrer er betalt.
Ved en lukning for vandforsyningen pålægger vi både et lukke-/genåbningsgebyr og vores udgifter til VVS-installatør for at udføre opgaven  (pt. ca. 2.500 kr.) - se vores takstblad.

Bestyrelsen anbefaler at regningen fra vandværket tilmeldes betalingsservice, så denne procedure kan undgås - og man samtidig sparer nogle udgifter, der kan blive voldsomt stor, selvom vandafgifterne skulle være forholdsvis små.
Man kan tilmelde sig Betalingsservice fra denne hjemmeside (se øverst).

-

12.3.20
Coronasituationen - vores beredskab

I forlængelse af regeringens beslutning om skærpede forholdsregler for at undgå smittespredning af Coronavirus (Covid-19) skal vi oplyse, at vandværkets drift fortsættes uden større ændringer, MEN selvfølgelig med et vågent øje på de forholdsregler der skal iagttages når der er behov for at samles eller mødes med andelshavere.

Vandværkets tekniske drift fortsættes, men der bliver ingen adgang til vandværkets produktionsapparat uden beskyttelsesdragt eller lignende - og selvfølgelig kun i tilfælde hvor det er nødvendigt.

Administration og kontakt til forbrugerne fortsætter uændret - elektronisk.

Bestyrelsen nedsætter al mødeaktivitet til et minimum, og vi arbejder på at nogle møder evt. kan klares ved videokonferencer eller på anden måde. Er det nødvendigt at mødes iagttages alle sundhedsstyrelsens anbefalinger ved afvikling af mødet.
Generalforsamlingen er først planlagt til søndag den 28. juni og vi håber at situationen er bedre til den tid. Er den ikke forbedret skal andelshaverne være forberedte på, at den bliver aflyst - uanset hvad vedtægterne foreskriver.

Sidst gennemgås alle vores beredskabsplaner for at sikre, at vi er forberedte, hvis der kommer flere forholdsregler.
Så vi også i denne situation kan sikre rent drikkevand til alle vores forbrugere.

PAS PÅ JER SELV - VI PASSER PÅ DRIKKEVANDET. 

-

25.2.20
SMS besked fra vandværket

Vi har idag udsendt SMS til de forbrugere, der er tilmeldt denne service.
Beskeden beder dig - som forbruger - at aflæse tælleren på din vandmåler og sammenligne denne med den aflæsning vi har opgivet på den årsopgørelse som vi netop har udsendt.
Årsopgørelsen vil fremgå af meddelelsen fra Betalingsservice, hvis du er tilmeldt denne service - og ellers har du modtaget opgørelsen pr. brev.
Hvis tælleren på din måler er identisk eller lidt over (2 mdr.s forbrug) er alt OK, og du behøver ikke at foretage dig noget.
Hvis du synes der er noget galt beder vi dig om at kontakte vandværket.

-

12.2.20
Årsopgørelserne for 2019 - aconto 2020 er nu sendt ud

Hvis man er tilmeldt Betalingsservice finder man årsopgørelsen direkte på meddelelsen fra PBS, som udsendes omkring den 23. februar.
Hvis man ikke har tilmeldt betalingen Betalingsservice vil årsopgørelsen komme med brev og et indbetalingskort.
Betalingsfristen for alle opgørelserne er som sædvanlig fastsat til den 5. marts.

Kontrol af din vandmåler:
Øverst på årsopgørelserne er angivet måleraflæsningerne henholdvis fra 31.12.2018 og 31.12.2019.
Har der været ejerskifte i løbet af 2019 er slut / startdato angivet som den overtagelsesdato ejerskiftet fandt sted.
har der været målerudskiftning i løbet af 2019 er der udover målerstanden på den nye måler også angivet forbrug på den gamle måler. 

Vi opfordrer stadig alle vores andelshavere til at kontrollere disse måleroplysninger og sammenligne med tælleren på ejendommens måler.
Målerens tæller skulle gerne vise det samme eller mere (svarende til forbruget) som det der er angivet på årsopgørelsen.
Viser tælleren på måleren meget mere end det der er angivet på årsopgørelsen, kan der være et problem med målerens radiomodul, som betyder at vi modtager et for lavt tal og derfor afregner for lidt i forhold til det faktiske forbrug.
Hvis der er uoverensstemmelse med aflæsningerne eller er man bare i tvivl, så beder vi jer kontakte vandværket. 

10.2.20
Nyt vandværk, om forberedelsesfasen

Læs om forberedelserne til udbud for bygningen af nyt vandværk.
se under menuen: Information -> Nyt Vandværk eller klik her.

8.2.20
Generalforsamling 2020

Vandværkets bestyrelse har besluttet at årets ordinære generalforsamling gennemføres
Søndag den 28. juni 2020 kl. 10.
Stedet er ændret til Melby Skole Blok B, hvor vi har fået stillet et velegnet lokale til rådighed.
Ønsker du at deltage i generalforsamlingen så sæt allerede nu kryds i kalenderen denne dag.

-

15.1.20
Måleraflæsninger til årsopgørelserne

Vandværkets tilsynsførende har nu aflæst samtlige 1500 vandmålere i vores forsyningsområde.
Efter en gennemgang af aflæsningerne fandt vi ca. 110 målere, hvor radiomodulet formodentlig er stoppet med at sende korrekt målerafstand til vores IT-system.
Vores tilsynsførende med gode hjælpere har derfor de 2 sidste dage kørt området igennem og foretaget en manuel kontrolaflæsning af disse målere, og denne aflæsning vil herefter ligge til grund for årsopgørelse til disse andelshavere.

Bestyrelsen vil efterfølgende drøfte om vi nu skal tage konsekvensen og skifte til anden type vandmåler, eller om vi skal fortsætte med at udskifte vandmålerne med en ny af samme mærke, men hvor leverandøren dels har ændret i kvaliteten (fejlen er rettet) og at målerne leveres uden omkostninger for vandværket.

-

September 2019
Check din vandmåler
I forlængelse af vandværkets (og en række forbrugeres) udfordringer med radiomoduler på vandmålerne skal bestyrelsen opfordre jer alle til at aflæse vandmålerne på målerens display og sammenligne målertallet med et seneste målertal (31.12.2018) på årsopgørelsen.
Hvis målertallet på vandmåleren fratrukket seneste aflæsning viser væsentligt højere forbrug end jeres normalforbrug, så beder vi jer snarest om at kontakte vandværket, så vi sammen kan forebygge ubehagelige økonomiske overraskelser på en senere årsopgørelse.
Vandværket er nu helt sikre på at vandmålernes tekniske måler viser korrekt forbrug, medens fejlen (hvis der er en fejl) ligger i radiomodulets registreringer og dermed den elektroniske aflæsning. 

-

August 2018
Tilsynsrapport fra Halsnæs kommune
Ultimo juni 2018 gennemførte Halsnæs Kommune, Natur og Miljø Teknisk-hygiejnisk tilsyn på Asserbo By Vandværk.
Kommunen mødte med 2 repræsentanter og gennemgik fysisk både vandværkets indvinding fra vores boringer samt vandbehandlingen på værket. Derudover blev både analyserapporter og dokumentation for drikkevandssikkerheden gennemgået.
Kommunens tilsyn konkluderede:
Ældre men veldrevet værk. Dog er nedløbsrør i filtersalen og en lav kant på adgangsluge til rentvandstank risikomomenter. Værket har planer om at udføre en større ombygning i 2019, hvor disse 2 momenter vil indgå. Ved boring P2 er der oplag af bl.a. trykimprægnerede brædder helt tæt på boringen. Halsnæs Kommune vil gerne orienteres om opfølgningen på dette forhold.
Du kan læse hele tilsynsrapporten ved at klikke her.

-

April 2018
IT-sikkerhed / persondatapolitik

Vandværkets bestyrelse har gennem det sidste halve år drøftet vores dokumentation af vandværkets IT sikkerhed og beskyttelse af personfølsomme / personhenførbare oplysninger. Det er sket som led i den nye EU Persondataforordning som træder i kraft den 25. maj 2018.
Bestyrelsen har nu endelig godkendt de forskellige dokumentationer for både IT-sikkerheden og persondatapolitikken.
Vi har her på hjemmesiden - under Information i menubjælken - oprettet en mappe til de vigtigste dokumenter.
Klik her for at komme over på mappen.

-

Marts 2018
SMS - ny meddelelse til forbrugere

Vandværket har nu indkøbt et modul, der gør at vi via udsendelse af en SMS kan kontakte forbrugerne / udvalgte forbrugere via en SMS til en mobiltelefon. I første fase sender vi SMS til alle mobiltelefoner der er tilmeldt ejerens adresse (bopælsadresse). D.v.s. at en sommerhusejer i vores forsyningsområde bosiddende i Odense får en SMS til alle de mobiltelefoner der er tilmeldt adressen i Odense. Ligeså kommer der ingen SMS til mobiltelefoner, hvis den f.eks. ikke er tilmeldt i ejerens navn / er betalt af en arbejdsgiver o.s.v.
Der vil fremover blive udsendt SMS, når der er driftsforstyrrelser, f.eks. når vi lægger nye forsyningsledninger og vandet afbrydes for en periode i et område.- Her udsendes SMS til forbrugerne i det pågældende område.
VIGTIGT!
Du / I kan selv til- og framelde jer denne SMS Service her på Hjemmesiden. Klik på "SMS info Til- og Afmeld" under Selvbetjening i hovedmenuen. Og følg de anvisninger der fremkommer på skærmen.  

 

 

11.11.19
Udskiftning af vandmålere med defekte radiomoduler

Vandværket har nu indledt udskiftningen af de mere end 60 vandmålere, hvor vi har konstateret en fejl i radiomodulets funktion.

-

 

11.11.19
Udskiftning af vandmålere med defekte radiomoduler

Vandværket har nu indledt udskiftningen af de mere end 60 vandmålere, hvor vi har konstateret en fejl i radiomodulets funktion.

-

11.11.19
Udskiftning af vandmålere med defekte radiomoduler

Vandværket har nu indledt udskiftningen af de mere end 60 vandmålere, hvor vi har konstateret en fejl i radiomodulets funktion.

-

DRIFTSSTATUS

- - -

Vandledningsarbejder

Arbejdet med udskiftning af vandværkets forsyningsledninger 

sat midlertidigt i bero.

 

 

Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268

 


 

Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen

Administrationen
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
 

Tlf. 25946343 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: kontakt@asserbobyvand.dk Medlem af Danske Vandværker