Vejledning


Vejledning for kontrol, lukning og tømning af vandinstallation

Hvor vandmåleren er placeret indendørs (helårshuse) lukkes for vandet på hovedventilen umiddelbart før måleren eller ved at lukke stophane på stikledningen.

Hvor vandmåleren er placeret i målerbrønd (ca. 1 m fra skel – nogle steder lidt længere inde på parcellen), findes et sort dæksel - 50 cm i diameter - mærket ”MÅLERBRØND”.

I begge tilfælde  skal du følge følgende procedure:

A. Lukning for vandinstallation (sommer og vinter)

1. Luk for vandforsyningen på det runde håndgreb. NB! Der skal drejes flere omgange, før ventilen er lukket. For målerbrønde: Hvis grundvandet står over ventilen med det runde håndgreb, kan man i stedet dreje afspærringsventilen til vandret. Dette vil dog indebære den risiko, at en utæthed efter måleren vil påføre forbrugeren en øget vandafgift.

2. Åbn for én vandhane og kontrollér, at der ikke løber vand ud, og at det lille stjernehjul i måleren ikke drejer rundt. Såfremt der løber vand ud, må ventilen i målerbrønden strammes yderligere. Såfremt man ikke kan lukke helt for vandet, så kontakt vandværkskontoret for reparation af ventilen. *)

B. Kontrol af vandinstallationen (sommer og vinter)

3. Luk for alle vandhaner/aftapningssteder.

4. Kontrollér, at måleren står stille, og at det lille stjernehjul i måleren ikke drejer rundt. (Hvis hjulet drejer rundt tilkaldes VVS-firma). Dette bør kontrolleres minimum en gang om måneden.

C. Tømning af vandinstallationen i sommerhuse (vinter)

Efter ovenstående punkter 1,2,3 og 4 fortsættes med:

5.  Sluk for strømmen til en evt. el-vandvarmer og tøm denne.

6.  Åbn alle vandhaner/blandingsbatterier i og uden for huset. 

7.  Åbn eventuelle aftapningshaner på installationen.

8.  Tøm toiletcisternen for vand.

9.  Vent til der ikke løber mere vand ud nogen steder. Hvis det fortsat drypper, er ventilen i målerbrønden ikke helt lukket, derfor strammes den yderligere. Hvis det ikke er muligt at lukke ventilen helt, så kontakt vandværkskontoret. *)

10. Tag luftpumpen med ud til brønden. Her kan man for en ordens skyld igen konstatere, at det lille stjernehjul står helt stille (ikke drejer rundt).

11. Afmontér beskyttelseshætten på luftventilen, montér luftpumpens slange på luftventilen og pump, indtil der ikke kommer mere vand ud af hanerne i huset og evt. udvendige haner.

12. Afmontér luftslangen, montér beskyttelseshætten på luftventilen og læg dækslet på brønden igen. For de ejere, som stadig har den gamle stophane, kan punkterne 10, 11 og 12 i stedet udføres ved denne stophane.

D.  Tømning af andre vandinstallationer (vinter)

13. Vandlåse under vaske, gulvafløb og toiletkummer bør også sikres mod frost, f.eks. med frostvæske.

*) Det bemærkes, at det er forbrugerens ansvar, at der er lukket forsvarligt for vandet; også selv om ventilen måtte være defekt.

 

Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268

 


 

Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen

Administrationen
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
 

Tlf. 25946343 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: kontakt@asserbobyvand.dk Medlem af Danske Vandværker