Vandkvalitet forklaring

Vandkvalitet

Den 1. januar 2018 trådte en ny Drikkevandsbekendtgørelse (BEK nr. 1068 af 23/08/2018) i kraft.
Vi fik dog så kort tid til at få udarbejdet og godkendt et nyt Analyseprogram at Halsnæs Kommune som tilsynsmyndighed udsatte implementeringen i alle kommunens vandværker til den 1. januar 2019.
Læs Bekendtgørelsen her.

I løbet af sommeren og efteråret 2018 har bestyrelsen så - i samarbejde med vores analyselaboratorie - udarbejdet et helt nyt Analyseprogram, som tager udgangspunkt i dels vandværkets risikovurderinger dels i forsyningsområdet.

Halsnæs Kommune har fået Analyseprogrammet til godkendelse, og har nu i en mail den 12. november 2018 endelig godkendt programmet.
Læs Analyseprogrammet her.

Vandværket er allerede nu - fra oktober 2018 - i gang med at benytte det nye program.

Vandanalyser
Analyseresultaterne i Asserbo By Vandværk svinger ikke meget og vi overholder normalt de grænseværdier som myndighederne har fastsat - også i den nye Bekendtgørelse.
Vi overskrider dog en gang imellem indholdet af NVOC med ganske små marginaler og har også et Farvetal der er for højt.
Indholdet af NVOC og Farvetallet er sammenhængende, da NVOC stammer fra gammel skovbund (humus) der farver vandet. Det er således helt uskadeligt, men vi tilstræber at komme under grænseværdierne ved at ændre i blandingsforholdet af råvandet fra vores 4 forskellige boringer.
Det er altså hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget på boringerne.
Normalt - iflg. Bekendtgørelsen - skal der tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. I Asserbo By vandværk har vi valgt at der udføres en fuldstændig analyse hvert 4. år (da vi har 4 boringer betyder det at der gennemføres en total analyser hvert år)  - medens der i hvert af de 3 efterfølgende år analyseres for nogle få parametre samt pesticider.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget på taphane hos en forbruger.
Der udtages prøver til analyser som nu hedder henholdsvis A og B parametre. 

A-parametre: (bilag 1a-d) - udtages 6x årligt
Der analyseres for:
Escherichia coli, Coliforme bakterier, Kimtal 22'c
Farve, Smag, Lugt, Temperatur
pH, Ledningsevne, Jern (Fe), total Nitrit, Ilt

Prøverne udtages både som en straksprøve (ingen forudgående skylning) samt som flushprøve (efter 5 minutters udskylning).

B-parametre: (bilag 1a-d + bilag 2) - udtages 1x årligt
Der analyseres for:
Alle parametre i bilag 1a-d, der ikke er målt i gruppe A +
Organiske mikroforureninger, pesticider og metaller

Afgang vandværk:
Vejledningen er at udtage lige så hyppigt som B-parametre (1 gang årligt)
Bestyrelsen har dog ønsket at udtage 6 prøver om året (samtidig med A og B parametre) og fordele analyserne i 2x total kontrol samt 4x proces kontrol.
Der analyseres for:
Temperatur, pH, Ledningsevne, NVOC, Ammonium, Jern-total, Mangan-total, Nitrat, Nitrit, Ilt, Methan, Coliforme bakterier, Escherichia coli, Kimtal 22', Kimtal 37', Enterokokker, Aluminium og Hårdhed.

Læs selve analyserapporterne under menuen Information -> Vandkvalitet -> Seneste vandanalyser.

Link til Danske Vandværker:

Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268

 


 

Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen

Administrationen
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
 

Tlf. 25946343 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: asserbobyvandvaerk@mail.tele.dk Medlem af Danske Vandværker