Nyt vandværk

På denne side vil du fremover kunne følge med i de rapporter, analyser og overslag som er indgået og fortsat indgår i beslutningsgrundlaget for bygning af et nyt vandværk.
Vi vil løbende orientere om status og fremdrift i projektet.

.

Oktober

VI ER FORTSAT IKKE FÆRDIGE
Den anden rentvandstank er blevet repareret.
Men vi mangler fortsat at få den decinficeret og renset.

Der er udtaget vandprøver af produktionen i det nye vandværk og vi afventer nu resultaterne fra den 2. prøve bliver godkendt og at Halsnæs Kommune som tilsynsmyndighed giver  tilladelse til at benytte vandet til drikkevand - uden at lede det via det gamle vandværk.
Vi forventer at alle disse forhold er i orden inden månedens udgang.

Og at vi snarest muligt derefter kan omlægge den sidste  tilgang af råvand samt påbegynde at udpumpningen direkte fra det nye vandværk.

Afslutningsvis skal der ske en færdiggørelse af udenomsarealerne, så vi får gjort adgangsforhold og arealerne omkring vandværket i orden igen.

-

August

VI ER FORTSAT IKKE FÆRDIGE
Efter en lang sommerferie, hvor både håndværkere, rådgivere og vi har haft en tiltrængt pause - genoptager vi nu arbejdet for at få de sidste opgaver med indkøringen på plads.
Vi må dog konstatere at den ene tank fortsat mangler reparation (sker i september) og manganindholdet efter de nye filtre desværre er steget - sikkert på grund af flere stop for tilførsel af råvand fra den ene boring.
Vi er derfor sat lidt tilbage og skal måske udvide skylningen af filtrene, så vi hurtigere får den rigtige proces igang.

-

Juni

VI BLIVER IKKE FÆRDIGE
Her i starten af juni må vi konstatere at vi ikke bliver færdige  med indkøringsfasen af det nye vandværk, så vi kan sætte det i drift som forventet.
Indkøringen har været udsat for et par uforudsigelige hændelser, som desværre forsinker vandværket et par måneder eller mere.

For det første har de leverede rentvandstanke haft en lille skavank med at tankene "giver sig" for meget, når de fyldes med vand.
Vi har selvfølgelig sat både leverandør og ingeniører til at gennemgå fremstillingen og leveringen uden at vi endnu kender den egentlige årsag.
Leverandøren har imidlertid iværksat en repation som forstærker siderne.

Derudover har vi oplevet et uheld med styringen, der betød at et dæksel på et filter sprang læk så vand sprøjtede ud over en stor del af rør og filtre.
Totalentreprenøren satte straks en forbedring af styresystemet igang. Samtidig blev der ryddet op efter uheldet og "ramte" tekniske installationer blev udskiftet.

Sidst er der nogle udfordringer med at få filtrene til at fungere optimalt. Bla. har vi fortsat et for højt indhold af mangan.
Det skyldes først og fremmest at skylningen af filtrene med "kun" råvand fra Brødemoseboringen ikke er nok til at få filtermaterialet til at fungere ordentligt.
Vi er dog helt sikre på at med en forstærket skylning med råvand fra flere boringer vil bringe dette på plads inden sommeren.

Vandværkets bestyrelse har sikret sig, at disse forsinkelser og  uheld ikke får økonomiske konsekvenser for byggeriet.
Vandforsyningen til alle forbrugere vil blive opretholdt via det gamle vandværk.

-

6.2.21
VANDBEHANDLINGSENHEDERNE MONTERES

I denne uge har vores leverandør Silhorko fået installeret alle enhederne og forbundet disse med rør. 
De har også opsat pumper, ventiler og andet makinel, de skal benyttes i vandbehandlingen.

Her er nogle billeder af systemet.
   

Foto: Kim Snekkerup

26.1.21
FILTRE og RENTVANDSTANKE ANKOMMET

Så oprandt dagen, hvor det nye vandværk tog et stort skridt nærmere målet.
Først blev de 4 filtre som skal behandle råvandet placeret i enden af den nye vandværkshal.
Dernæst ankom der 1 stor kran samt 2 store transporter med hver sin rentvandstank.
Tankene blev herefter stille og roligt bugseret på plads i hallen.
Vi beklager de evt. gener der har været med blokerede veje under arbejdet.
Her kan I se et par billeder fra dagens arbejde.

   

Foto: Kim Snekkerup

-

December

4.12.20
Bygning er rejst
Nu gik det stærkt.
På kun et par dage blev stål rammer og spær sat op og herefter er betonelementerne, der skal udgøre vandværkets vægge, sat op.
Billeder af bygning under opførelse kan du se herunder:

   

Foto: Kim Snekkerup

November

30.11.20
Nu rejser vi bygningen og graver kloak
I denne uge 49 vil evt. besøgende begynde at kunne se de endelig dimensioner af vores nye vandværk.
I begyndelsen af ugen får vi opsat stålkonstruktionen til vægge og tag, og sidst på ugen forventer vi at alle betonelementer, der skal danne væggene på hallen er løftet på plads og fastgjort til fundamentet.
Samtidig med at dette arbejde vil kloakken blive etableret og forhåbentlig vil råvandsledninger og skyllevandsledning blive gravet ned samtidig, så de kan forbindes md eksisterende anlæg og tages i brug, når vandbehandlingsanlæg mm. er opsat installeret og indkørt.

​​​​​​Vi glæder os rigtig meget over at tidsplanen næsten holdes (vi er en lille uge forsinket på grund af de vankelige jordbundsforhold) Det har krævet en ekstra indsats af ingeniører med flere beregninger af fundamentets styrke, når nu vi opsætter en del ret tunge elementer, som f.eks. rentvandstankene og filtrene. 

27.11.20
Fundament færdig
I den seneste måned har byggefirmaet Vesti Olsen brugt tid på at fylde udgravningen til vandværkshallen med sand og stampe det til et fast underlag. Sandpuden er på ca. 250 m2 og med en dybde på ca. 2,5 meter. Så det er meget jord der er kørt væk og tilsvarende meget sand der er brugt til at fylde udgravningen.

Herefter er der støbt render med armering samt punktfundamenter, der er gjort klar til opsætning af stål rammer til bygningens vægge og tag.

Efterfølgende er der lagt rør til råvand samt udpumpning, el og anden forsyning samt endelig afgange til kloak. Og sidst er der støbt et betondæk der er i dobbelt tykkelse samt med dobbelt armering og i en meget kraftig styrke på betonen. 
Vi har på trods af dette valgt at få betondækket støbt i 3 plader (1 plade under hver rentvandstank, samt en plade under filtrene), Pladerne er samtidig uafhængig af render og punktfundamenter, hvilket betyder, at hvis bygningen skulle sætte sig lidt, så bliver  der ikke spændinger mellem pladerne, fundament mm.

Billeder af det færdige fundament og betondæk kan du se herunder.
  

Foto: Kim Snekkerup

Oktober

19.10.20
Gravearbejdet er næsten færdigt
Nu er udgravningen af hullet til funderingen af den nye vandværkshal ved at være afsluttet.
Gravearbejdet stødte ind i en enkelt udfordring med et "gytje-lag" i ca. 1,9 meters dybde. Vi kan ikke bygge en sandpude direkte på denne type jord, hvorfor vi har besluttet at grave dette lag væk. Det betyder en dags forsinkelse og at hullet nu er ca. 0,8 meter dybere end planlagt.
Vi fortsætter nu med at fylde sandpuden op og forventer at være færdige med dette arbejde i slutningen af denne uge (43).
Herunder et par billeder fra udgravningen.

   

Foto: Kim Snekkerup

9.10.20
Grundvandssænkningen er sat i gang.
Vi har nu fotoregistreret naboejendomme og hele anlægget med sugespidser m.v. er opsat.
Derfor starter selve grundvandssænkningen nu og der vil være løbende tilsyn samt registreringer (pejlinger) af grundvandsspejlet i området.
Selve gravearbejdet forventer vi starter op i næste uge (42).

August-september 2020

30.9.20
1. spadestik
Nu starter byggeriet af vores nye vandværk.
I dag har vi taget 1. spadestik med overværelse af pressen og alle involverede.
Vi indleder i uge 41 arbejdet med at sænke grundvandsspejlet, så der kan graves ud til en 2 m dyb sandpude, hvorefter der skal støbes fundamenter og terrændæk.
Grundvandssænkningen vil blive fulgt meget nøje med løbende tilsyn, pejlinger og fotoregistrering af de nærmeste huse - op til 75 meter fra byggefeltet.

Foto: Anders Nordstrand, Halsnæs Avis

23.9.20
§ 21-tilladelse
Halsnæs kommune fremsender den endelige Tilladelse til etablering af nyt Asserbo By Vandværk, jf. §21 i vandforsyningsloven
Hvis du vil læse den klik her.

27.8.20
Byggetilladelse
Halsnæs Kommune fremsender byggetilladelsen - den fylder samlet 15 MB og er på 261 sider.
Vi har valgt kun at uploade selve tilladelsen (sidste 6 sider).
Hvis du vil læse den klik her.

10.8.20
Ansøgning om tilladelse til vandbehandlingsanlæg jf. Vandforsyningsloven § 21.
Så har vi fremsendt denne ansøgning til Halsnæs Kommune.
Ansøgningen indholder også 2 bilag med h.h.v. Hovedstadsrådets godkendelse af vandindvinding fra februar 1979 samt en VVM-screening. Du kan se alle 3 dokumenter ved at klikke på dem herunder.
- Ansøgningen
- Hovedstadsrådets godkendelse (februar 1979)
- VVM-screeningen

-

 

 


Foto: Per Buchmann 

Juni-juli

20.7.20
Dispensation fra lokalplan
Halsnæs Kommune har nu meddelt os dispensation fra den eksisterende lokalplan.
Dispensationen er givet ifølge planlovens § 19.
Der skal søges om byggetilladelse til byggeriet – samt evt. andre nødvendige tilladelser.
Dispensationen er gældende i 3 år fra dato, og bortfalder uden videre, hvis den ikke er udnyttet inden da.

Du kan læse afgørelsen ved at klikke her.

9.7.20
Ansøgning om byggetilladelse
Silhorko har nu fremsendt den endelige ansøgning om byggetilladelse.
Klik her.

Høring, dispensation fra lokalplan
Halsnæs Kommune har nu sendt vores dispensationsansøgning om ganske små afvigelse fra den eksisterende lokalplan i høring hos naboer og genboere til vandværket.
Kommunen skal have eventuelle bemærkninger senest 15. juli 2020
Vi skal i den forbindelse opfordre alle, der har spørgsmål eller kommentarer til vores planer om et nyt vandbehandlingsanlæg / ny bygning om at rette henvendelse til vandværket. Så vil vi efter bedste evne forsøge at svare på disse. Du kan læse høringsbrevet ved at klikke her.

April-juni 2020

Som det fremgik af tidligere information (se herunder) blev vores materiale med krav og ønsker til et nyt vandbehandlingsanlæg for Asserbo By Vandværk sendt i udbud til 3 mulige totalentreprenører i februar 2020.
Ved fremsendelsen var der samtidig en tidsplan for hele processen, indeholdende besigtigelse, udarbejdelsae af 1. udkast til tilbud, over forhandlingsmøder og fremsendelse af endeligt tilbud.
I denne proces indgik også bestyrelsens ønske om tilbud på at nedrive det gamle vandværk, når et nyt værk var taget i brug. Efter en nærmere drøftelse med entreprenørerne, blev dette ønske imidlertid taget ud af totalentreprisen.
Bestyrelsen lagde især vægt på vandkvaliteten, og at de forholdsvis små udforfordringer vi har med Farvetal og indhold af NVOC (som svinger lige omkring grænseværdierne) blev elimineret.
Ligeså ønskede bestyrelsen, at der blev gjort plads til yderligere filtrering via kulfiltre (eliminering af evt. pesticidforurening) samt forberedelse af montering af UV-anlæg (eliminering af evt. bakterieforekomster)
Tilbudsprocessen blev forlænget 1 måned efter ønske fra de bydende entreprenører, så de fik tid til at fremsætte et kvalificeret tilbud.
Bestyrelsen modtog således ultimo maj måned de 3 endelige tilbud om totalentreprisen fra fundering af bygning til et anlæg står færdigt og indkørt.
De 3 tilbud blev på et bestyrelsesmøde primo juni måned med vores rådgivere fra Rambøll gennemgået og "vægtet" på følgende kriterier:

Alle 3 tilbud lå forholdsvis tæt i score, men tilbuddet med den højeste score blev også vurderet som det bedste, og dermed den entreprenør, som vi ønskede at indgå aftale med.
Valget faldt på det anerkendte firma Silhorko - Eurowater A/S, som herefter blev indbudt til kontraktforhandling og medio juni kunne den enelige aftale herefter underskrives.

-

Uddrag af billedmaterialet:
Placering af nyt vandbehandlingsanlæg på eksisterende grund.
Grå bygning = ny - som bygges sammen med eksisterende administrationsbygning (rødt tag)

Tegning af bygning set fra Elverdalen:

Billede af Ny vandbehandlings hal og sammenbygning med administrationsbygning:
Rentvandstanke (2 stk) - filtre (4 stk.) og forberedt til yderligere filtre (4 stk. lyseblå)

Billede af tværsnit af vandbehandlingshallen - set fra filterenden:

 

Januar-april 2020

Siden generalforsamlingens godkendelse af at bygge nyt vandværk har bestyrelsen knoklet med forberedelserne.

Her i starten af 2020 er bestyrelsen sammen med vores rådgivende ingeniører nu ved at lægge sidste hånd på udarbejdelsen af det samlede udbudsmateriale, som skal benyttes i en invitation til 3 totalentreprenører om at afgive tilbud om bygning af det nye vandværk.

I hele denne forbredelsesfase har vi indtil videre besluttet og gennemført:

- Ansøgning om sammenlægning af vandværkets 2 grunde på Elverdalen / Skovbrynet.
Sammenlægningen er godkendt af myndighederne.

- Ansøgt kommunen om et forhåndstilsagn om bygning af et nyt vandværk.
Vi har modtaget forhåndstilsagn og kommunen afventer nu det endelige byggeprojekt for at kunne give en  bindende tilladelse.

- Bestilt og gennemført en samlet niveauplantegning over begge grunde.

- Bestilt og gennemført en revideret skelplan, så vi har fuldstændig styr på skel til naboer.

- Ryddet det "nye" grundstykke for buskads og træer.

- Gennemført geotekniske undersøgelser af jordbundsforholdene på det "nye" grundstykke for at kunne sikre os at  et nyt vandværk med  2 store rentvandstanke får et korrekt fundament, og vi dermed undgår sætningsskader.

- Udarbejdet udbudsmateriale - bl.a. betingelser, kravspecifikation, særlige betingelser og tidsplan for gennemførelse af udbudsrunden.

- Ansøgt og fået tilsagn om kommunegaranti for lån op til 7 mio. kr.

- Sendt materiale med krav og ønsker i udbud til 3 mulige totalentreprenører.

Så der har været en virkelig travl periode i bestyrelsen.
Men vi er godt i gang - det er en positiv og konstruktiv arbejdsproces, hvor vi forventer at vandværket senest medio maj måned kan skrive kontrakt med en totalentreprnør om selve byggeriet.

Herunder er et billede fra de geotekniske undersøgelser:

 

Forundersøgelser:

Kort over vandværkets grund:

  • Rapporter for undersøgelse af rentvandstanke:
    Lille rentvandstank Nord -
    klik her
    Stor rentvandstank Syd - klik her

 

2019

Vandværkets bestyrelse arbejdede - efter generalforsamlingen i juni 2018 - videre med planerne om at renovere vandværket.

Siden opførelsen af vandværket i 1949, er bygningerne omkring vandbehandlingsanlæg og udpumpning af drikkevand efterhånden så medtaget, at dette i sig selv kræver store omkostninger, at renovere og vedligeholde til en acceptabel standard, som minimerer risikoen for en forurening.
Samtidig er kravene til vandbehandling, kontrolsystemer og risikovurderinger med tiden ændret og skærpet og dermed  blevet både mere omfattende og med større krav til driften. Men dermed også tilsvarende mindre risikofyldt med drikkevandssikkerhed (f.eks. forurening og forsyningssikkerhed).

Derudover har Halsnæs Kommune været på tilsyn på vandværket og bestyrelsen har fået gennemgået rentvandstankene med en undervandsrobot. Begge dele er dokumenteret gennem detaljerede rapporter, som du kan se herunder.

Vi har på baggrund af rapporterne og rådgiveres erfaring konstateret, at der udover den almindelige vedligeholdelse indenfor 1-2 år vil være udgifter til bygninger (primært nedrivning af iltningstårn og opsætning af nyt tag) - ændring af vandbehandling så det bliver et lukket system samt rensning / reparation af rentvandstankene. Udgifterne til disse ekstra udgifter skønnes at blive ca. 3 mio.kr.
Et helt nyt vandværk vil skønnes at koste ca. 8,8 mio.kr.

En enig bestyrelse har efterfølgende konkluderet, at bygge et helt ny vandværk både teknisk og økonomisk er den bedste løsning. Og så sikrer vi samtidig, at vi selv kan levere vand i hele byggeperioden.

Der er nu udarbejdet en folder, der kort beskriver bestyrelsens arbejde med at undersøge muligheder samt konklusionen med at indstille til andelshaverne, at bygge nyt vandværk.
Folderen bliver udsendt til samtlige andelshavere med indkaldelsen til den kommende generalforsamling.
Du kan også læse folderen ved at klikke her
Forslaget vil blive gennemgået i detaljer på generalforsamlingen den 30.  juni 2019.

BESLUTNING:
På vandværkets generalforsamling den 30.  juni 2019 godkendte andelshaverne med alle stemmer mod een at bestyrelsen arbejder videre på at opføre nyt vandværk i een etape.

Forud for beslutningen havde der været en livlig debat, med mange seriøse og konstruktive spørgsmål både vedr. selve tilstanden på det gamle vandværk, vandkvaliteten over indhold og fremtids sikring af et helt nyt vandværk til finansieringen af de næsten 9 mio.kr. som et nyt vandværk anslås at koste.
Bestyrelsen og bygherrerådgiver fra Rambøll forsøgte at besvare alle spørgsmål på bedste måde.

En enkelt andelshaver havde mange indvendinger mod byggeriet og foreslog at bestyrelsens forslag blev sendt til urafstemning blandt alle andelshaverne. Dette blev imidlertid forkastet med alle stemmer imod een.

Du kan læse hele referatet fra generalforsamlingen her på hjemmesiden.
Læs referat.

 

Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268

 


 

Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen

Administrationen
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
 

Tlf. 25946343 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: kontakt@asserbobyvand.dk Medlem af Danske Vandværker