Nyt vandværk

På denne side vil du fremover kunne følge med i de rapporter, analyser og overslag som er indgået og fortsat indgår i beslutningsgrundlaget for bygning af et nyt vandværk.
Vi vil løbende orientere om status og fremdrift i projektet.

2020

Siden generalforsamlingens godkendelse af at bygge nyt vandværk har bestyrelsen knoklet med forberedelserne.

Her i starten af 2020 er bestyrelsen sammen med vores rådgivende ingeniører nu ved at lægge sidste hånd på udarbejdelsen af det samlede udbudsmateriale, som skal benyttes i en invitation til 3 totalentreprenører om at afgive tilbud om bygning af det nye vandværk.

I hele denne forbredelsesfase har vi indtil videre besluttet og gennemført:

- Ansøgning om sammenlægning af vandværkets 2 grunde på Elverdalen / Skovbrynet.
Sammenlægningen er godkendt af myndighederne.

- Ansøgt kommunen om et forhåndstilsagn om bygning af et nyt vandværk.
Vi har modtaget forhåndstilsagn og kommunen afventer nu det endelige byggeprojekt for at kunne give en  bindende tilladelse.

- Bestilt og gennemført en samlet niveauplantegning over begge grunde.

- Bestilt og gennemført en revideret skelplan, så vi har fuldstændig styr på skel til naboer.

- Ryddet det "nye" grundstykke for buskads og træer.

- Gennemført geotekniske undersøgelser af jordbundsforholdene på det "nye" grundstykke for at kunne sikre os at  et nyt vandværk med  2 store rentvandstanke får et korrekt fundament, og vi dermed undgår sætningsskader.

- Udarbejdet udbudsmateriale - bl.a. betingelser, kravspecifikation, særlige betingelser og tidsplan for gennemførelse af udbudsrunden.

- Ansøgt og fået tilsagn om kommunegaranti for lån op til 7 mio. kr.

Så der har været en virkelig travl periode i bestyrelsen.
Men vi er godt i gang - det er en positiv og konstruktiv arbejdsproces, hvor vi forventer at vandværket senest medio maj måned kan skrive kontrakt med en totalentreprnør om selve byggeriet.

Herunder er et billede fra de geotekniske undersøgelser:

 

Forundersøgelser:

Kort over vandværkets grund:

  • Rapporter for undersøgelse af rentvandstanke:
    Lille rentvandstank Nord -
    klik her
    Stor rentvandstank Syd - klik her

 

2019

Vandværkets bestyrelse arbejdede - efter generalforsamlingen i juni 2018 - videre med planerne om at renovere vandværket.

Siden opførelsen af vandværket i 1949, er bygningerne omkring vandbehandlingsanlæg og udpumpning af drikkevand efterhånden så medtaget, at dette i sig selv kræver store omkostninger, at renovere og vedligeholde til en acceptabel standard, som minimerer risikoen for en forurening.
Samtidig er kravene til vandbehandling, kontrolsystemer og risikovurderinger med tiden ændret og skærpet og dermed  blevet både mere omfattende og med større krav til driften. Men dermed også tilsvarende mindre risikofyldt med drikkevandssikkerhed (f.eks. forurening og forsyningssikkerhed).

Derudover har Halsnæs Kommune været på tilsyn på vandværket og bestyrelsen har fået gennemgået rentvandstankene med en undervandsrobot. Begge dele er dokumenteret gennem detaljerede rapporter, som du kan se herunder.

Vi har på baggrund af rapporterne og rådgiveres erfaring konstateret, at der udover den almindelige vedligeholdelse indenfor 1-2 år vil være udgifter til bygninger (primært nedrivning af iltningstårn og opsætning af nyt tag) - ændring af vandbehandling så det bliver et lukket system samt rensning / reparation af rentvandstankene. Udgifterne til disse ekstra udgifter skønnes at blive ca. 3 mio.kr.
Et helt nyt vandværk vil skønnes at koste ca. 8,8 mio.kr.

En enig bestyrelse har efterfølgende konkluderet, at bygge et helt ny vandværk både teknisk og økonomisk er den bedste løsning. Og så sikrer vi samtidig, at vi selv kan levere vand i hele byggeperioden.

Der er nu udarbejdet en folder, der kort beskriver bestyrelsens arbejde med at undersøge muligheder samt konklusionen med at indstille til andelshaverne, at bygge nyt vandværk.
Folderen bliver udsendt til samtlige andelshavere med indkaldelsen til den kommende generalforsamling.
Du kan også læse folderen ved at klikke her
Forslaget vil blive gennemgået i detaljer på generalforsamlingen den 30.  juni 2019.

BESLUTNING:
På vandværkets generalforsamling den 30.  juni 2019 godkendte andelshaverne med alle stemmer mod een at bestyrelsen arbejder videre på at opføre nyt vandværk i een etape.

Forud for beslutningen havde der været en livlig debat, med mange seriøse og konstruktive spørgsmål både vedr. selve tilstanden på det gamle vandværk, vandkvaliteten over indhold og fremtids sikring af et helt nyt vandværk til finansieringen af de næsten 9 mio.kr. som et nyt vandværk anslås at koste.
Bestyrelsen og bygherrerådgiver fra Rambøll forsøgte at besvare alle spørgsmål på bedste måde.

En enkelt andelshaver havde mange indvendinger mod byggeriet og foreslog at bestyrelsens forslag blev sendt til urafstemning blandt alle andelshaverne. Dette blev imidlertid forkastet med alle stemmer imod een.

Du kan læse hele referatet fra generalforsamlingen her på hjemmesiden.
Læs referat.

 

Kontakt

Ved brud på ledning, svigtende vandforsyning eller lignende uheld, samt spørgsmål angående vandværkets drift og installationer: 

Kontakt vandværkets tilsynsførende
Allan Eriksen, tlf. 4774 2268
 

Svarer også udenfor normal arbejdstid - opkald bedes dog begrænset til akutte situationer.

Asserbo By Vandværk
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk
Tlf. 4774 2268


Ved spørgsmål angående vandregning, måleraflæsning, ejerskifte og flytning: Kontakt Administrationen v/ Kim Snekkerup. 

Administrationen
Kim Snekkerup
Liselejevej 27 B, Asserbo
3360 Liseleje
 

Tlf. 4774 2266 - Telefonsvarer
Indtal venligst besked, dit navn, telefonnummer og forbrugsadresse.
Vi vil derefter kontakte dig snarest muligt.
Du er også velkommen til at sende en e-mail på nedenstående adresse.

E-mail: asserbobyvandvaerk@mail.tele.dk Medlem af Danske Vandværker